Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Mời các bạn tham khảo bài test Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3) trên trang VnDoc.com để củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn vượt qua kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Mời các bạn tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Đông Du, Đắk Lắk (Lần 2)

Câu 1:

Một gen có chiều dài 0,51µm và có 3900 liên kết hiđro tiến hành nhân đôi 4 đợt. Trong lần nhân đôi đầu tiên của gen đã có sự bắt cặp nhầm giữa ađênin với 1 phân tử 5 – Brôm Uraxin. Tổng số nucleotit mỗi loại trong các gen đột biến là:

Câu 2:

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X)?

(1) Thay thế cặp A -T thành cặp G -X

(2) Thay thế cặp A-T thành cặp T-A.

(3) Mất cặp A-T

(4) Mất cặp G-X.

(5) Thêm cặp A-T

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)

Câu 3:

Bảng dưới đây cho biết đường kính tướng ứng với các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực:

Các mức độ xoắn Đường kính
1. NST kép ở kì giữa a. 300 nm
2. Crômatit b. 11 nm
3. ADN c. 30 nm
4. Chuỗi nuclêxôm d. 700 nm
5. Sợi chất nhiễm sắc e. 2 nm
6. Sợi siêu xoắn f. 1400 nm

Trong các tổ hợp ghép đôi dưới đây, phương án nào đúng?

Câu 4:

Khi nói về giới hạn sinh thái nhiệt độ đối với cá rô phi nuôi ở nước ta, phát biểu nào sau đây không chính xác?

 • B. Khi nhiệt độ tăng từ 35oC đến 42oC, hoạt động sinh sản của cá tăng lên.
Câu 5:

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 6:

Cho một số phát biểu về ứng dụng của di truyền học đối với công tác tạo giống mới:

(1). Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ lai F1 trong lai khác dòng.

(2). Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo chủ yếu áp dụng ở động vật và vi sinh vật.

(3). Công nghệ tế bào thực vật có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài mà phương pháp thông thường không tạo ra được.

(4). Công nghệ tế bào động vật có mục tiêu tạo ra giống mới mang nhiều đặc điểm di truyền quý của các loài động vật.

(5). Gắn gen cần chuyển vào thể truyền có ý nghĩa là giúp gen cần chuyển có thể hoạt động được trong tế bào nhận.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 7:

Cơ quan thường được tác động để gây đột biến nhân tạo ở thực vật là:

Câu 8:

Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 300 hoa đỏ : 102 hoa trắng. Phương pháp nào sau đây không thể xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở đời F2?

Câu 9:

Trong quá trình giảm phân của ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb DE/de đều xảy ra hoán vị thì trường hợp nào sau đây không xảy ra?

Câu 10:

Ở một loài côn trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu cánh do hai cặp gen phân li độc lập cùng quy định. Cho con cái cánh đen thuần chủng lai với con đực cánh trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn con cánh đen. Cho con đực F1 lai với con cái có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 con đực cánh trắng : 1 con cái cánh đen : 1 con cái cánh trắng. Cho các cá thể ở Fa giao phối ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình cánh đen ở đời con là:

Câu 11:

Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái đất, chọn lọc tự nhiên tác động từ giai đoạn:

Câu 12:

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 2 cặp gen (A,a và B,b) nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định theo kiểu tương tác bổ sung, trong đó có mặt alen trội A và B quy định cây thân cao, có mặt alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội nào quy định tính trạng thân thấp. Gen D quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với d quy định quả trắng. Các cặp gen phân li độc lập. Đa bội hóa cây dị hợp tử về tất cả các cặp gen rồi cho tự thụ phấn. Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ F1 là:

Câu 13:

Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen ABC*DEFGH và MNO*PQR (dấu * biểu hiện cho tâm động). Do đột biến cấu trúc NST xảy ra trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh đã tạo ra hai cromatit có cấu trúc ABCD*EFR và MNO*PQGH. Cho các phát biểu sau:

(1) Xảy ra do hiện tượng trao đổi chéo không bình thường giữa hai cặp NST tương đồng.

(2) Chỉ làm thay đổi nhóm gen liên kết mà không làm thay đổi hình dạng NST.

(3) Các giao tử tạo ra đều có bộ NST với số lượng bình thường.

(4) Đây là đột biến chuyển đoạn không tương hỗ.

(5) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể mang tế bào xảy ra đột biến.

Phương án nào sau đây đúng?

Câu 14:

Qua chu trình Cacbon, một số học sinh rút ra nhận xét sau:

(1). Cả thực vật và động vật đều thải CO2 vào khí quyển.

(2). Lượng CO2 được thải vào khí quyển tăng cao do hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải…

(3). Khí CO2 trong khí quyển góp phần làm Trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai cho Trái đất.

(4). Tất cả cacbon được quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn khép kín.

Tổ hợp những câu nhận xét đúng là:

Câu 15:

Nhóm vi sinh vật nào dưới đây làm giảm lượng nitơ trong đất:

Câu 16:

Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải, mắt nâu, sinh được 3 người con: Người đầu: thuận tay phải, mắt nâu; Người thứ hai: thuận tay trái, mắt nâu; Người thứ ba thuận tay phải, mắt đen.
Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Cho các kết luận sau:
(1) Các tính trạng mắt nâu, thuận tay phải là những tính trạng trội.
(2) Cả bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen.
(3) Người con thứ nhất có thể có tối đa 4 kiểu gen.
(4) Người con thứ hai có thể có tối đa 3 kiểu gen.
(5) Người con thứ ba có thể có tối đa 2 kiểu gen.
Số kết luận không đúng là:

Câu 17:

Xét các dạng đột biến sau:

(1) mất đoạn NST.
(2) lặp đoạn NST
(3) đảo đoạn NST.
(4) chuyển đoạn không tương hỗ.
(5) chuyển đoạn tương hỗ.
Có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm thay đổi số loại alen của cùng một gen trong tế bào?

Câu 18:

Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng được F1 đều mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích với đực mắt trắng thu được tỉ lệ 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ đều là con đực. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 19:

Hiện tượng di truyền nào sau đây làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật?

Câu 20:

Trong 1 lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một NST của cặp số 3 và một NST của cặp số 6 không phân li, các NST khác phân li bình thường. Tính theo lí thuyết, khả năng xuất hiện tế bào có số lượng NST bằng với tế bào bình thường là:

Câu 21:

Khi nghiên cứu về một quần thể sinh vật, các nhà khoa học thường theo dõi nhóm cá thể cùng lứa tuổi nhằm mục đích gì?

Câu 22:

Cho biết mỗi tính traṇ g do một cặp alen quy điṇ h và alen trội là trôị hoà n toàn, có hoán vị gen với tần số 40%. Cho hai ruồi giấm có kiểu gen Đề thi thử đại học môn sinh lai với nhau. Cho các phát biểu sau về đời con:

(1) Kiểu hình A-B-D- chiếm tỉ lệ 38,25%
(2) Kiểu gen ab/ab dd có tỉ lệ lớn hơn 3%.
(3) Kiểu gen AB/ab Dd chiếm tỉ lệ 5%
(5) Kiểu hình aaB-D- chiếm tỉ lệ 11,25%
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 23:

Trong môi trường sống người ta quan sát thấy các cá thể của quần thể phân bố một cách đồng đều, điều đó chứng tỏ:

Câu 24:

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực không có chức năng nào sau đây?

Câu 25:

Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của 4 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn, mỗi tính trạng chi phối bởi 1 locus, tiến hành phép lai P: bố AaBBDdEe x mẹ AaBbddEe, có tối đa bao nhiêu nhận định dưới đây là chính xác về phép lai trên?
(1) Xác suất thu được kiểu hình giống bố là 28,125%.
(2) Tỷ lệ kiểu gen ở F1 có 3 alen lặn là 15/64.
(3) Ở đời F1 có tối đa 36 kiểu gen và 16 kiểu hình.
(4) Nếu 2 tế bào cơ thể bố tiến hành giảm phân thì loại giao tử tối đa là 8.

(5) Xác suất đời con có 3 tính trạng trội là 9/64.
Chọn câu trả lời đúng:

Câu 26:

Trong một gia đình có bố mẹ bình thường và con trai mắc bệnh máu khó đông, người con này đã nhận gen gây bệnh từ:

Câu 27:

Loài A có bộ NST 2n = 30, loài B có bộ NST 2n =26; loài C có bộ NST 2n = 24; loài D có bộ NST 2n =
18.Loài E là kết quả của lai xa và đa bội hóa giữa loài A và loài B. Loài F là kết quả của lai xa giữa loài C và loài E. Loài G là kết quả của lai xa và đa bội hóa của loài E và loài D. Loài H là kết quả của lai xa giữa loài F và loài G. Dựa vào những thông tin trên, các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Số NST của loài E là 28. (2) Số NST của loài F là 40.
(3) Số NST của loài G là 74. (4) Số NST của loài H là 114.

Câu 28:

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về mức phản ứng?

Câu 29:

Bệnh (hoặc hội chứng) chỉ có ở nam mà không có ở nữ là:

Câu 30:

Ở cấp độ phân tử, cơ chế đảm bảo cho thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào là:

Câu 31:

Tiến hành lai giữa 2 cơ thể bố mẹ mang 2 cặp gen nằm trên cùng một cặp NST thường và mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho các nhận xét sau:
(1) Tỷ lệ 1: 2: 1 chứng tỏ có hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ở hai giới.
(2) Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn chỉ làm xuất hiện tối đa là 3 kiểu hình khác nhau.
(3) Nếu tần số hoán vị gen nhỏ hớn 50% thì không thể xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 9: 3: 3: 1.
(4) Hiện tượng hoán vị gen có thể cho kết quả phân li kiểu hình giống với trường hợp liên kết gen hoàn toàn.
(5) Phép lai thuận có thể cho tỉ lệ kiểu hình khác phép lai nghịch.
Những nhận xét sai là:

Câu 32:

Cho các nhân tố sau: 1. các yếu tố ngẫu nhiên; 2. giao phối cận huyết; 3. chọn lọc tự nhiên; 4. giao phối có chọn lọc; 5. đột biến.
Có bao nhiêu nhân tố không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng lại làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể?

Câu 33:

Năng lượng qua mỗi mắt xích thức ăn bị thất thoát lớn nhất do hoạt động nào dưới đây?

Câu 34:

Khi các nhà nghiên cứu đặt chân đến một hòn đảo giữa đại dương, họ thống kê được tần số các kiểu gen trong quần thể một loài động vật có vú như sau: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa (thế hệ P).
Sau một thời gian, các nhà khoa học quay trở lại đảo, họ tiếp tục nghiên cứu loài động vật trên và lúc này, khi thống kê họ thấy ở thế hệ F1, tần số các kiểu gen là 0,45AA : 0,475Aa : 0,075aa. Biết rằng A trội hoàn toàn so với a. Nguyên nhân sự biến động tần số kiểu gen ở loài động vật trên là:

Câu 35:

Cho biết các anticôđon vận chuyển các axit amin tương ứng như sau: XXX – Gly; GGG – Pro; XGA – Ala; GXU – Arg; AGX – Ser; UXG – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’GGGXXXAGXXGA3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là:

Câu 36:

Các quần thể sau đây sống trong cùng một khu vực: cá, ếch, giun đất, mèo. Khi thời tiết lạnh đột ngột, số lượng cá thể của quần thể nào giảm mạnh nhất?

Câu 37:

Để thu được năng suất tối đa trên một diện tích mặt nước trong ao nuôi cá, người ta đề xuất sử dụng một số biện pháp sau đây:
(1) Nuôi nhiều loài cá sống ở các tầng nước khác nhau.
(2) Nuôi một loài cá thích hợp với mật độ cao và cho dư thừa thức ăn.
(3) Nuôi nhiều loài cá với mật độ cao nhằm tiết kiệm diện tích nuôi trồng.
(4) Nuôi nhiều loài cá thuộc cùng một chuỗi thức ăn.
(5) Nuôi một loài cá với mật độ thấp để tạo điều kiện cho cá lớn nhanh và sinh sản mạnh.
Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết có bao nhiêu biện pháp phù hợp?

Câu 38:

Phát biểu nào sau đây không có trong nội dung học thuyết tiến hóa của Đacuyn?

Câu 39:

Loài ăn thịt chủ chốt có thể duy trì sự đa dạng loài trong quần xã nếu:

Câu 40:

Cho một số phát biểu về bệnh, hội chứng di truyền ở người như sau:
(1) Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β-hêmôglôbin mất axit amin ở vị trí số 6 trong chuỗi pôlipeptit.
(2) Hội chứng Đao do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể giới tính.
(3) Bệnh mù màu do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
(4) Hội chứng Tơcnơ do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể số 21.
(5) Bệnh phêninkêtô niệu do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.
Có bao nhiêu phát biểu không chính xác?

Câu 41:

Thành tựu nào sau đây được các nhà khoa học tạo ra bằng công nghệ gen?

Câu 42:
Cho sơ đồ phả hệ:
Đề thi thử đại học môn sinh
Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ, tỷ lệ người mắc bệnh trong cả quần thể là 1%. Người phụ nữ số 8 lớn lên kết hôn với một người nam giới bình thường trong cùng quần thể. Hỏi xác suất họ sinh được người con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu?

Câu 43:

Ở một loài thực vật, tiến hành tự thụ phấn cây P dị hợp các locus, ở đời sau thu được 198 cây hoa đỏ, chín sớm: 102 hoa trắng, chín sớm: 27 hoa đỏ, chín muộn: 73 hoa trắng, chín muộn. Biết rằng tính trạng thời gian chín do 1 locus 2 alen chi phối, hoán vị nếu xảy ra sẽ như nhau ở 2 giới.
Trong số các nhận định dưới đây, số lượng nhận định đúng về phép lai nói trên là:
(1) Có 3 locus tham gia chi phối 2 tính trạng nói trên, có hiện tượng tương tác 9:6:1
(2) Cơ thể đem lai dị hợp tử đều với tần số hoán vị là 10%
(3) Nếu cho cơ thể dị hợp các locus nói trên đem lai phân tích, ta được tỷ lệ 9:6:1:4
(4) Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở P, có 40% số tế bào sinh giao tử có hoán vị.
Số câu trả lời đúng là:

Câu 44:

Có nhiều loài sinh vật, do bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức nên số lượng cá thể bị giảm mạnh và sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng, cách giải thích nào sau đây là hợp lý?

Câu 45:

Một quần thể ruồi quả có một gen gồm 2 alen là A và a. Các phép thử cho thấy 70% giao tử được tạo ra trong quần thể chứa alen A. Biết quẩn thể cân bằng di truyền, A trội hoàn toàn so với a, sự biểu hiện tính trạng không phụ thuộc vào môi trường. Phát biểu nào sau đây chính xác?

Câu 46:

Dòng gen có thể xảy ra trong đơn vị lớn nhất là:

Câu 47:

Hiện tượng nào sau đây có ảnh hưởng lớn tới tốc độ vòng tuần hoàn vật chất trong các hệ sinh thái?

Câu 48:

Quan sát hình mô tả cấu trúc của mARN, tARN, rARN và cho biết có bao nhiêu câu trả lời dưới đây
không đúng?
Đề thi thử đại học môn sinh
(1) Các số (1), (2) và (3) trên hình vẽ tương ứng với các nội dung: liên kết hiđrô, côđon và anticôđon.
(2) Ở hình trên, tARN làm nhiệm vụ vận chuyển các axit amin và mang anticôđon 5’- UAX-3’.
(3) tARN có 3 thùy tròn nên có thể mang tối đa 3 axit amin.
(4) tARN, mARN, rARN là các sản phẩm của quá trình phiên mã.
(5) Axit amin gắn ở đầu 3′-OH của tARN này là Mêtiônin hoặc fMet.
(6) mARN và tARN liên kết với nhau từng cặp nuclêôtit bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung.
(7) tARN mang anticôđon 5’UAX3’chỉ liên kết với mARN một lần duy nhất trong suốt quá trình dịch mã.
(8) mARN có cấu trúc 1 mạch thẳng, làm khuôn cho quá trình phiên mã và mang bộ ba mở đầu là 3’-GUA-5’

 • A. 4.
Câu 49:

Cho các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật:
(1) Cây phong lan và cây thân gỗ;   (2) Chim mỏ đỏ và linh dương;     (3) Cá ép và cá lớn;
(4) Cây tầm gửi và cây cây gỗ;        (5) Cây nắp ấm và ruồi, muỗi;       (6) Hải quỳ và cua.
Có bao nhiêu mối quan hệ hỗ trợ khác loài?

Câu 50:

Gen thứ nhất có 2 alen A và a, gen thứ hai có hai alen B và b, hai cặp gen này quy định hai cặp tính trạng tương phản và nằm trên cùng một cặp NST tương đồng. Phép lai nào dưới đây cho kết quả kiểu hình giống với phép lai phân tích của cá thể dị hợp hai cặp gen di truyền phân li độc lập?

Đáp án:

 1. C
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. C
 7. B
 8. C
 9. A
 10. B
 11. D
 12. D
 13. A
 14. A
 15. B
 16. D
 17. C
 18. B
 19. B
 20. D
 21. D
 22. C
 23. D
 24. C
 25. D
 26. B
 27. C
 28. C
 29. B
 30. D
 31. A
 32. B
 33. A
 34. B
 35. D
 36. A
 37. A
 38. D
 39. D
 40. C
 41. B
 42. A
 43. D
 44. C
 45. C
 46. A
 47. A
 48. A
 49. B
 50. A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 3)