Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1)

Mời các bạn tham gia làm bài test Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1) trên trang Soanbai123.com để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2016 sắp tới. Hi vọng bài thi mẫu này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học. Chúc các bạn thi tốt!

Mời các bạn tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa (Lần 1)

Câu 1:

Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là:

Câu 2:
Ở phép lai giữa ruồi giấm Đề thi thử đại học môn sinhvới ruồi giấm Đề thi thử đại học môn sinh cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tỉ lệ ruồi giấm cái thuần chủng có kiểu hình A-B-XD- là:
Câu 3:

Khi nói về đột biến cấu trúc NST kết luận nào sau đây đúng?

Câu 4:

Ở phep lai ♂ AaBbDd x ♀AaBbdd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 15% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cá thể cái, cặp NST mang gen bb ở 20% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Loại kiểu gen Aabbdd ở đời con chiếm tỉ lệ.

Câu 5:

Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng. Tần số tương đối của các alen A, a, B, b trong quần thể lần lượt là:

Câu 6:

Một loài thực vật, gen A- qui định quả đỏ, a- qui định quả vàng. Ở cơ thể lệch bội hạt phấn (n +1) không cạnh tranh được với hạt phấn (n), còn các loại tế bào noãn đều có khả năng thụ tinh. Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/3:

Câu 7:

Theo quan niệm của Đac uyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là:

Câu 8:

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd  x AB/ab XDY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết,Trong các kết luận sau số kết luận đúng ở F1là:

1. Tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là 1,25%
2. Số kiểu gen quy định ruồi thân xám cánh dài mắt đỏ là 21
3. Tần số hoán vị gen là f = 20%.
4. Tỉ lệ ruồi cái thân xám cánh dài mắt đỏ là: 30%

Câu 9:

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên trái đất, cây có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào đại:

Câu 10:

Nuôi 6 vi khuẩn (Mỗi vi khuẩn chỉ chứa 1 ADN được cấu tạo từ các nucleotit N15) vào môi trường nuôi chỉ chứa N14. Sau một thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy các phân tử AND (quá trình phá màng tế bào không làm đứt gãy ADN ). Trong các phân tử này, loại AND có N15 chiếm tỉ lệ 6.25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là:

Câu 11:

Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến nhưng chuỗi polypeptit do gen quy định tổng hợp không bị thay đổi. Nguyên nhân là vì:

Câu 12:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

Câu 13:

Cho các hiện tượng sau:
1. Một số loài cá sống ở mức nước sâu có hiện tượng kí sinh cùng loài giữa cá thể đực kích thước nhỏ với cá thế cái kích thước lớn.
2. Cá mập con khi mới nở ra lấy ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.
3. các vây thông nhựa liền rễ nên nước và muối khoáng do cây này hút vào có khá năng dẫn truyền sang cây khác
4. nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào sống cùng nhau tạo thành địa Y
5. Lúa và cỏ dại tranh dành ánh sáng, nước và muối khoáng trong cùng một thửa ruộng
Có bao nhiêu hiện tượng là cạnh tranh cùng loài?

Câu 14:

Đặc điểm di truyền các tính trạng được quy định bởi gen lặn nằm trên NST Y là:

Câu 15:

Enzim giới hạn (restrictaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì?

Câu 16:

Quần thể giao phối có tính đa hình về di truyền vì:

Câu 17:

Khi nói về hoán vị gen những phát biểu nào sau đây là chính xác.
1. Hoán vị gen là hiện tượng di truyền trong nhân chủ yếu của sinh vật
2. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoáng cách tương đối của các gen trên 1 NST
3. Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoáng cách tương đối của các gen trên 1 NST
4. Hoán vị gen làm tăng tần số xuất hiện của biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống
5. Hoán vị gen đảm bảo tính ổn định cho loài qua nhiều thế hệ.
6. Tần số hoán vị gen 0% < f ≤ 50%.

Câu 18:

Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, chọn lọc tự nhiên:

Câu 19:

Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi:

Câu 20:

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
Đề thi thử đại học môn sinh

Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là:

Câu 21:

Trong tế bào sinh dưỡng của sinh vật lưỡng bội xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, trên mỗi nhiễm sắc thể có tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 12,410 μm. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên phân, tổng số các phân tử protein histon trong các nucleoxom của cặp nhiễm sắc thể này là:

Câu 22:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai P: Đề thi thử đại học môn sinh, trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình trội về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 15,5625%. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ:

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1)

Câu 23:

Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là:

Câu 24:

Yếu tố quan trong nhất chi phối cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là:

Câu 25:

Có một bệnh mới được phát hiện, do alen lặn của một gen có hai alen quy định và chỉ biểu hiện ở những người có nhóm máu O, mặc dù bệnh này và nhóm máu di truyền độc lập với nhau. Một người đàn ông bình thường với nhóm máu A có vợ bình thường nhóm máu B đã sinh ra một người con bị bệnh. Người vợ hiện đang mang thai gần ngày sinh nở. Xác suất để đứa con thứ hai bị bệnh sẽ là bao nhiêu?

Câu 26:

Giả sử một nhà chăn nuôi nhập khẩu 1500 con cừu, trong đó có 60 con lông nâu (aa), số còn lại là lông trắng (A-) để nuôi lấy lông bán. Ông cho đàn cừu giao phối tự do để sinh sản. Nhưng do khí hậu không thích hợp làm những con cừu lông nâu từ thế hệ sau đều bị chết. Biết màu lông do một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định và màu nâu là tính trạng lặn. Tần số alen trội và lặn sau 2 thế hệ cho giao phối tự do là:

Câu 27:

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBbDd ♀AaBbdd. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thiếu nhiễm sắc thể?

Câu 28:

Đột biến gen chỉ xuất hiện do:

Câu 29:

Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là:

Câu 30:

Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?

Câu 31:

Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?

Câu 32:

Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen qui định. Ở một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó IAchiếm 0,4; IB chiếm 0,3; IO chiếm 0,3. Kết luận nào sau đây không chính xác?

Câu 33:

Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn.
Thực hiện phép lai P: AaBbDdXMXm x aaBbddXMY. Trong tổng số cá thể F1, con đực có kiểu hình giống mẹ chiếm tỷ lệ:

Câu 34:

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi của ADN:

Câu 35:

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Tỉ lệ kiểu hình quả tròn thu được ở đời F3 là:

Câu 36:

Theo Đác Uyn nguyên nhân tiến hoá là do:

Câu 37:

Trong đợt rét hại tháng 1-2/2016 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện:

Câu 38:

Cho các phương pháp sau:
(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.
(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.
(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.
Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

Câu 39:

Điều không đúng về ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec là:

Câu 40:

Một cơ thể dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb). Trường hợp nào sau đây không thể tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau?

Câu 41:

Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt;
(2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n;
(3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp -caroten trong hạt;
(4) Tạo giống nho không hạt;
(5) Tạo cừu Đôly;
(6) Tạo cừu sản xuất protein huyết thanh của người.
Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:

Câu 42:

Xét một quần thể có 106 cá thể gồm 3 kiểu gen AA; Aa; aa. Trong quần thể đồng thời xảy ra đột biến thuận với tần số (u), đột biến ngịch với tần số (v = 4.u). Sau khi xảy ra đột biến quần thể đạt trạng thái cân bằng. Số cá thể mang kiểu gen dị hợp theo lí thuyết là:

Câu 43:

Cà chua có bộ NST 2n = 24. Có bao nhiêu trường hợp trong tế bào đồng thời có thể 1 kép và thể không?

Câu 44:

Trong sinh sản hữu tính, cấu trúc nào sau đây được truyền đạt nguyên vẹn từ đời bố mẹ cho đời con.

Câu 45:

Nghiên cứu sinh vật hoá thạch có ý nghĩa suy đoán:

Câu 46:

Một gen cấu trúc có chiều dài 0,51 µm và tỉ lệ A/G = 2/3. Gen bị Đột biến tổng hợp phân tử mARN có chứa 280 Ađênin, 321 Uraxin, 599 Guanin và 300 Xitôzin. Biết rằng Đột biến chỉ tác động lên một cặp Nuclêôtít. Dạng Đột biến xảy ra là:

Câu 47:

Trong kĩ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta không sử dụng những cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?
(1) Plasmit.       (2) ARN.      (3) Ribôxôm.          (4) ADN thể thực khuẩn.

Câu 48:

Giải thích nào sau đây là đúng về bộ nhiễm sắc thể của loài:

Câu 49:

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Thế một của loài có số NST đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là:

Câu 50:

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa tổng hợp quan niệm nào sau đây không đúng?

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. A
 6. A
 7. A
 8. A
 9. A
 10. A
 11. A
 12. C
 13. B
 14. D
 15. C
 16. A
 17. C
 18. D
 19. C
 20. A
 21. A
 22. C
 23. B
 24. D
 25. C
 26. C
 27. D
 28. D
 29. A
 30. B
 31. A
 32. D
 33. A
 34. C
 35. B
 36. A
 37. D
 38. D
 39. A
 40. A
 41. C
 42. B
 43. D
 44. C
 45. B
 46. C
 47. B
 48. D
 49. B
 50. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An (Lần 1)