Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 2 là phần tiếp nối của đề thi nhằm hoàn thiện tài liệu tham khảo dành cho học sinh, hãy cùng cố gắng ôn luyện thật tốt, làm thử thật nhiều đề để nâng cao kỹ năng giải đề cũng như ghi nhớ câu hỏi trọng tâm.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài test:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 2) – Đề 1

1Cho các phát biểu sau:

(1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ cũng như fructozơ thu được sobitol.
(2) Glucozơ, fructozơ là monosaccarit.
(3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.
(4) Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta dùng dung dịch AgNO3/NH3.
(5) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
(6) Phân tử amilozơ và amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(7) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Số phát biểu không đúng là:

2

Cho 17,8 gam hỗn hợp X gồm (CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1 M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

3

Cho các chất: glixerol; triolein; dung dịch glucozơ; lòng trắng trứng; metylfomiat, axit axetic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

4

Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính

5

Chất không có phản ứng thủy phân là:

6

Chất nào dưới đây là etyl fomat?

7

Đung nóng 180 gam dung dịch Glucozơ 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Tính giá trị của m. (Biết hiệu suất phản ứng là 80%).

8

Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là

9

Hòa tan hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1) vào 200ml dd gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dd X. Cho dd AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a g kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO3- là khí NO duy nhất. Giá trị của a là:

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) - Đề 2

Đề thi thử môn Hóa THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 2

10

X là este no, đơn chức, Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C = C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

11

Cho các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

C7H18O2N2 (X) + NaOH → X1 + X2 + H2O

X1 + 2HCl → X3 + NaCl

X4 + HCl → X3

X4 → tơ nilon-6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng

12

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,2 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 193 phút thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 23,3gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m là.

13

Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M, FeCl3 aM và Al2(SO4)3 bM. Phản ứng thu được kết quả theo đồ thị sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Tỉ lệ của a:b là:

14

Hòa tan hết m (g) hỗn hợp X gồm Al và Na vào nước sau phản ứng chỉ thu được dung dịch X chứa 1 muối tan duy nhất. Sục CO2 đến dư vào dung dịch X thu được 11,7 gam kết tủa. Gíá trị của m là:

15

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau:

(1) Dung dịch NaHCO3. (2) Dung dịch Ca(HCO3)2. (3) Dung dịch CuCl2.
(4) Dung dịch Na2SO4. (5) Dung dịch Al2(SO4)3. (6) Dung dịch FeCl3.
(7) Dung dịch CrCl3. (8) Dung dịch NH4HCO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số trường hợp thu được kết tủa là

16

Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí).Phần trăm khối lượng Mg trong R gần nhất với giá trị nào sau đây?

17

Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp O2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 78,28g. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào:

18

Cho 55,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 10,6 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là

19

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho hỗn hợp Al2O3 và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) vào H2O.
(d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.
(e) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu vào dung dịch HCl dư

Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chứa 1 muối tan là:

20

Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C5H14O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 19,7. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. B
 8. C
 9. D
 10. B
 11. B
 12. D
 13. A
 14. D
 15. A
 16. C
 17. A
 18. C
 19. A
 20. C

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Trung Giã, Hà Nội (Lần 2) – Đề 2