Đáp án đề thi học sinh giỏi số 7

Đáp án đề thi học sinh giỏi số 7

Đề thi Học sinh giỏi số 8

Choose one word whose underlined part is pronounced differently in each word group below ( Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại – 0,5 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,1 điểm x 5 = 0,5 điểm.

 1. D                  2. C                   3. A               4. B                  5. A
 2. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences: (Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu – 2,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,1 điểm x 20 = 2,0 điểm.

1. D 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. B
11. C 12. A 13. B 14. D 15. A 16. C 17. D 18. B 19. A 20. B

III. Supply the correct tense or form of the verb in brackets (Cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc- 1,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,1 điểm x 10 = 1,0 điểm.

 1. Are                  2. drive                 3. are                     4. are playing
 2. flies                 6. comes               7. finishes             8. don’t understand
 3. does …..mean                             10.having
Đáp án đề thi học sinh giỏi số 7

Đáp án đề thi học sinh giỏi số 7

 1. Give the correct form of the word in capital letters given to complete the sentences (Cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành câu – 2,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,2 điểm x
10 = 2,0 điểm

 1. neighborhood                    2. bookshelves                     3. jogging
 2. best                                    5.beautiful                            6.children
 3. dangerous                         8. nationality                         9. farmer
 4. teeth

 

V.Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one,beginning with the given words or phrases (Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi bắt đầu bằng các từ, cụm từ cho sẵn – 2,0 điểm)

 1. How much is the blue schoolbag?

What is the price of the blue schoolbag?

 1. Mr Binh is going to France by plane

Mr Binh is flying to Paris.

 1. Does Mai’s house have five rooms ?

Are there five rooms in Mai’shouse ?

 1. My father rides his motorbike to work everyday.

My father travels to work by (his) motorbike everyday

 1. She goes to work at seven fifteen.

She goes to work at a quarter past seven.

 1. My room is smaller than your room.

Your room is bigger than my room.

 1. How much does a box of chocolates cost ?

What is the price of  a box of chocolate?

 1. This box has twelve packets of tea.

There are twelve packets of tea n this box.

 1. No house on the street is older than this house.

This house is the oldest on the street.

 1. Mr and Mrs Hung has a son, Kien.

Mr and Mrs Hung are Kien’s parents.

 

 1. VI. Each of the following sentences has a mistake. Underline the mistake and correct it (Mỗi câu sau có một lỗi sai. Gạch chân lỗi sai và sửa lỗi- 1,5 điểm)

Mỗi lỗi sai tìm được và sửa lại đúng được 0,25 điểm x 6 = 1,5 điểm.

 1. many – much                  2. an – a                      3.eating – eat
 2. am playing – are playing  ( am– are)
 3. Do – Does
  6. go – goes

VII.Fill in each numbered blank with ONE suitable word to complete the passage (Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn – 1,0 điểm)

Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,1 điểm
x 10 = 1,0 điểm.

 1. It                       2.staying                       3. him                          4. are
 2. washing            6. have /eat                    7. with                         8. they
 3. evening             10. do

Điểm của toàn bài là 10 điểm.

Lưu ý: Các cách trả lời khác nếu không giống với hướng dẫn chấm mà vẫn đúng thì giám khảo căn cứ vào thang điểm vẫn cho điểm tối đa cho phần tương ứng.

Thảo luận cho bài: Đáp án đề thi học sinh giỏi số 7