Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Đặc điểm của cơ thể sống

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

a) Quan sát môi trường xung quanh (nhà ở, trường học,…), hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật hay vật thể mà em biết. Sau đó chọn ra mỗi loại một ví dụ để trao đổi, thảo luận. Ví du: Cây đậu con, Con gà con, Hòn đá.

b) Em hãy cho biết:

– Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống?

– Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,…) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại không?

– Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi, trồng không? Trong khi đó hòn đá có tăng kích thước không?

Từ những điều trên, em hãy nêu những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống.

Đặc điểm của cơ thể sống

Đặc điểm của cơ thể sống

Giải

– Con gà, cây đậu cần có trao đổi chất với môi trường ngoài (lấy thức ăn và khí ôxi, thải bỏ chất cặn bã) thì mới sống, sinh trưởng và sinh sản được.

– Hòn đá (hay viên gạch, cái bàn,…) không cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu tíể tổn tại vì đây là vật không sống.

– Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi, trồng. Trong khi đó hòn đá không tăng kích thước.

Kết luận:

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải

ra ngoài) thì mới tồn tại được. Lớn lên và sinh sản.

2. Lệnh mục 2

Dùng kí hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trôhg trong bảng sau cho thích hợp:

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI CUỐI BÀI

Giải bài tập 1. Giữa vật sông và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Giải

– Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

• Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

• Lớn lên và sinh sản.

– Vật không sống không có đặc điểm đó.

Giải bài tập 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dâu X vào cho ô trả lời đúng):

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyển

Lấy các chất cần thiết

Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?

Giải

Các đặc điểm đó đều có ở cơ thể sống.

Đặc điểm chung của cơ thể sống là:

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng là có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được. Nhờ đó mà cơ thể lớn lênsinh sản.

Giải bài tập 3: Đặc điểm cơ bản của cơ thể sống là gì?

Đánh dấu + vào ô trống chỉ câu trả lời đúng:

 a) Trao đổi chất.

 b) Vận động, lớn lên và sinh sán.

c) Lấy khí cacbônic và thải ôxi.

d) Cả b và c.

Trả lời: a và b. 

Thảo luận cho bài: Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống