Đặc điểm bên ngoài của lá

Đặc điểm bên ngoài của lá

Phần lớn nước vào cây đi đâu

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiêu gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình cung.

Có hai nhóm lá chính: lá đơn và lá kép.

Lá xếp trên cây theo ba kiểu : mọc cánh, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng

Đặc điểm bên ngoài của lá

Đặc điểm bên ngoài của lá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 64

Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Trả lời:

Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau. 

Câu 2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Trả lời:

–    Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt…

–   Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.

–   Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào…

Câu 3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Trả lời;

Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.

Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.

***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****

Thảo luận cho bài: Đặc điểm bên ngoài của lá