Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Soanbai123.com xin gửi tới các bạn học sinh THPT Đề thi Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I. Trong đề này chúng ta sẽ làm trắc nghiệm về: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi  ADN, nhằm củng cố kiến thức sinh học lớp 12. Các bạn hãy cùng nhau ôn tập để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới nhé. Chúc các bạn đạt kết quả tuyệt đối!

Làm thêm:

Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I: Đột biến gen

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị.
Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Câu 1:
Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
Câu 2:
Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là
Câu 3:
Vùng điều hòa là vùng
Câu 4:
Trong 64 bộ ba mã di truyền, có ba bộ không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Câu 5:
Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
Câu 6:
Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
Câu 7:
Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mà di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mà di truyền?
Câu 8:
Gen không phân mảnh có
Câu 9:
Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuối pôlipetit hay một phân tử ARN được gọi ARN là
Câu 10:
Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?
Câu 11:
Bản chất của mã di truyền là
Câu 12:
Vùng kết thúc của gen là vùng
Câu 13:
Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là:
Câu 14:
Mã di truyền có tính phổ biến, tức là
Câu 15:
Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc
Câu 16:
Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:
Câu 17:
Vùng nào của gen quyết định cấu trúc phân tử prôtêin do nó quy định tông hợp?
Câu 18:
Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là
Câu 19:
Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:
Câu 20:
Intron là
Câu 21:
Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:
Câu 22:
Vùng mã hóa của gen là vùng
Câu 23:
Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
Câu 24:
Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là
Câu 25:
Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN được gọi là
Câu 26:
Mã di truyền là:

Đáp án:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. C
 5. A
 6. D
 7. C
 8. C
 9. B
 10. C
 11. A
 12. B
 13. A
 14. D
 15. B
 16. A
 17. C
 18. D
 19. B
 20. B
 21. C
 22. D
 23. D
 24. C
 25. C

Thảo luận cho bài: Trắc nghiệm sinh học lớp 12 – Chương I: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN