Câu 24: Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Từ 1949-2000

Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Từ 1949-2000

Tham khảo thêm tài liệu:

Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993

Câu 24. Trình bày tóm lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong các thời kỳ 1949 – 1959, 1959 – 1978, 1978 – 2000. Từ đó, rút ra nhận xét chung về chính sách đối ngoại của Trung Quốc ?

Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Từ 1949-2000

Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Từ 1949-2000

Hướng dẫn làm bài.

1949 – 1959 1959 – 1978 1978 – 2000
– Trung Quốc thi hành chính sách

ngoại giao tích cực nhằm củng cố

hoà bình và thúc đẩy sự phát triển

của phong trào cách mạng thế

giới.

 

– Ngày 14 – 2 – 1950, Trung Quốc

kí với Liên Xô “Hiệp ước hữu

nghị, đồng minh và tương trợ

Trung – Xô” và nhiều hiệp ước

kinh tế, tài chính khác; phái quân

chí nguyện sang giúp nhân dân

Triều Tiên (1950 – 1953); tham

gia Hội nghị các nước Á, Phi và

Mĩ Latinh trOng cuộc đấu tranh

giải phóng dân tộc.

 

– Ngày 18 – 1 – 1950, Trung Quốc

thiết lập quan hệ ngoại giao với

Việt Nam

– Từ năm 1959 trở đi thi

hành đưòng lối ngOại

giao bất lợi cho Cách

mạng Trung Quốc và

Cách mạng thế giới

chống Liên Xô tranh

chấp biên giới với Liên

Xô và Ấn Độ.

 

– Việc Trung Quốc kí

với Mĩ “Thông cáo

chung Thượng Hải”

(1972) đã gây nên những

tổn thất nghiêm trọng

cho sự nghiệp Cách

mạng cuả Trung Quốc 3

nước Đông Dương.

– Từ những năm 80 của

thế kỉ XX, Trung Quốc

đã bình thường hoá quan

hệ với Liên Xô, Mông

Cổ, Lào, Việt Nam. Mở

rộng quan hệ hữu nghị

hợp tác với các nước

trên thế giới. Góp sức

vàO việc giải quyết các

vụ tranh chấp quốc tế.

– Tháng 7 – 1997, thu
hồi

Hồng Công. Tháng 12 –

1999, thu hồi Ma Cao.

Những vùng đất này trở

thành khu hành chính

đặc biệt của Trung

Quốc, góp phần thúc đẩy

nền kinh tế phát triển.

Thảo luận cho bài: Câu 24: Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Từ 1949-2000