Câu 93: Mối Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới 1 và 2

Mối Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới 1 và 2

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 94 (Hết): Xu Thế Phát Triển Của Thế Giới Hiện Nay.

Câu 93. Lập bảng thống kê về mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai :

Thời gian Phương thức giải quyết Nội dung chính

của mối quan hệ

Kết cục

của mối quan hệ

1918 – 1939 * Hệ thống HOà ước

Vécxai – Oasinhtơn.

– Thành phần tham dự :

Tất cả các nước thắng

trận.

– Các nước tham dự đều

có ý đồ riêng…tranh cãi

quyết liệt, không nhượng

bộ vì quyết lợi của mỗi

nước.

+ Không giải quyết được

mâu thuẫn giữa các nước

đế quốc mà còn dần dần

làm hình thành hai khối đế

quốc thù dịch : đế quốc

phát xít và dân chủ

Dẫn tới cuộc

Chiến tranh thế

giới thứ hai.

1945 – 2000 * Hội nghị Ianta… trật tự

“hai cực Ianta”

(12/2/1946)

+ Thành phầm tham dự :

Ba đại cường quốc : Mĩ,

Liên Xô và Anh.

+ Thống nhất mục đích

tiêu diệt tận gốc chủ

nghĩa phát xít, kết thúc

chiến tranh.

+ Phân chia việc đóng

quân tại các nước…

+ Những thOả thuận này

đã trở thành khuôn khổ

của một trật tự thế giới

mới trOng những năm

1945 – 1947, gọi là trật

tự “hai cực Ianta”.

Mối Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới 1 và 2

Mối Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới 1 và 2

Thảo luận cho bài: Câu 93: Mối Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới 1 và 2