Câu 34: Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993

Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993

Câu 34. Hãy chọn các sự kiện chính trong lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993 và nêu nội dung của sự kiện đó. 

Hướng dẫn làm bài 
a. Giai đoạn 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp.
– Tháng 10 – 1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 1951 là Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia), nhân dân Campuchia tiến hành kháng chiến chống Pháp.
– Ngày 9 – 11 – 1953, do sự vận động ngoại giao của vua Xihanúc, Pháp ký Hiệp ước “trao trả độc lập cho Campuchia” nhưng vẫn chiếm đóng.
– Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, Pháp ký Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Campuchia.
Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993

Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993

b. Giai đoạn 1954 – 1975: 
– Giai đoạn 1954 – 1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập để xây dựng đất nước.
– Giai đoạn 1970 – 1975: Kháng chiến chống Mĩ :
  + Ngày 18 – 3 – 1970, tay sai Mĩ đảo chính lật đổ Xihanúc. Cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai của nhân dân Campuchia, với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã phát triển nhanh chóng.
 +Ngày 17 – 4 – 1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ.
c. Giai đoạn 1975 – 1979: Nội chiến chống Khơme đỏ
– Tập đoàn Khơme đỏ do Pônpốt cầm đầu đã phản bội cách mạng, thi hành chính sách diệt chủng và gây chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam.
– Ngày 3 – 12 – 1978, Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia thành lập, được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, lãnh đạo quân dân Campuchia nổi đậy ở nhiều nơi.
– Ngày 7 – 1 – 1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, Campuchia bước vào thời kỳ hồi sinh, xây dựng lại đất nước.
d. Giai đoạn 1979 đến nay: Thời kỳ hồi sinh và xây dựng đất nước:
– Từ năm 1979, nội chiến tiếp tục diễn ra, kéo dài hơn một thập niên. Được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã thỏa thuận hòa giải và hòa hợp dân tộc. Ngày 23 – 10 – 1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết.
– Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 – 1993, Quốc hội mới đã thông qua Hiến pháp, thành lập Vương quốc Campuchia do Xihanúc lên làm quốc vương. Campuchia bước sang thời kỳ phát triển mới.

Thảo luận cho bài: Câu 34: Các Sự Kiện Chính Trong Lịch Sử Campuchia Từ 1945- 1993