Trắc nghiệm: Oxit (dễ)

Trắc nghiệm: Oxit (dễ)

Bài viết nhằm củng cố kiến thức nền tảng về oxit!

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Một số oxit quan trọng

TRẮC NGHIỆM VỀ OXIT (DỄ)

Câu 1. Oxit là:

 1. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố khác.
 2. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác.
 3. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.
 4. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.

Câu 2. Oxit axit là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3. Oxit bazơ là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 4. Oxit lưỡng tính là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch axit  và dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 5. Oxit trung tính là:

 1. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
 2. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
 3. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ và nước.
 4. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 6. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 1. CO2
 2. Na2O
 3. SO2
 4. P2O5

 

Trắc nghiệm: Oxit (dễ)

Trắc nghiệm: Oxit (dễ)

Câu 7. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

 1. K2O
 2. CuO
 3. P2O5
 4. CaO

Câu 8. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

 1. K2O
 2. CuO
 3. CO
 4. SO2

Câu 9. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

 1. CaO
 2. BaO
 3. Na2O
 4. SO3

Câu 10. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

 1. CO2
 2. O2
 3. N2
 4. H2

Câu 11. Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

 1. Nước, sản phẩm là bazơ
 2. Axit, sản phẩm là bazơ
 3. Nước, sản phẩm là axit
 4. Bazơ, sản phẩm là axit

Câu 12. Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với :

 1. Nước, sản phẩm là bazơ
 2. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
 3. Nước, sản phẩm là bazơ
 4. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 13. Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

 1. Nước, sản phẩm là axit
 2. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
 3. Nước, sản phẩm là bazơ
 4. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 14. Công thức hóa học của sắt oxit, biết Fe (III) là:

 1. Fe2O3
 2. Fe3O4
 3. FeO
 4. Fe3O2

Câu 15. Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

 1. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl
 2. MgO; CaO; CuO; FeO
 3. SO2; CO2; NaOH; CaSO4
 4. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 16. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

 1. 0,02 mol HCl
 2. 0,1 mol HCl
 3. 0,05 mol HCl
 4. 0,01 mol HCl

Câu 17. 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với:

 1. 0,5 mol H2SO4
 2. 0,25 mol HCl
 3. 0,5 mol HCl
 4. 0,01 mol H2SO4

Câu 18. Dãy gồm các oxit axit là:

 1. CO2; SO2; NO; P2O5
 2. CO2; SO3; Na2O; NO2
 3. SO2; P2O5; CO2; SO3
 4. H2O; CO; NO; Al2O3

Câu 19. Dãy gồm các oxit bazơ là

 1. CuO; NO; MgO; CaO
 2. CuO; CaO; MgO; Na2O
 3. CaO; CO2; K2O; Na2O
 4. K2O; FeO; P2O5; Mn2O7

Câu 20. Dãy chất sau là lưỡng tính:

 1. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3
 2. Al2O3; MgO; PbO; SnO2
 3. CaO; ZnO; Na2O; Cr2O3
 4. PbO2; Al2O3; K2O; SnO2

ĐÁP ÁN

1C2B3A4B5C6B7C8A9D10A
11C12D13D14A15B16B17A18C19B20A

Thảo luận cho bài: Trắc nghiệm: Oxit (dễ)