Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Đây là dạng toán cơ bản nhất mà yêu cầu tất cả các đối tượng học sinh phải nắm bắt được.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Phản ứng cộng Hidro

Giáo viên có thể cung cấp nội dung của phương pháp này trong tiết luyện tập, nếu trường nào có điều kiện giáo viên có thể truyền đạt đến học sinh trong tiết học tự chọn hay tiết phụ đạo thì hiệu quả sẽ cao hơn.

LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ THEO PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Đây là dạng toán cơ bản nhất mà yêu cầu tất cả các đối tượng học sinh phải nắm bắt được. Giáo viên có thể cung cấp nội dung của phương pháp này trong tiết luyện tập, nếu trường nào có điều kiện giáo viên có thể truyền đạt đến học sinh trong tiết học tự chọn hay tiết phụ đạo thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Nội dung của phương pháp này có thể được tóm tắt như sau:

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Thảo luận cho bài: Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng