Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng (dễ)

Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng (dễ)

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Câu 1. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

A. Sắt (II) clorua và khí hiđro

B. Sắt (III) clorua và khí hiđro

C. Sắt (II) sunfua và khí hiđro

D. Sắt (II) clorua và nước

Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng (dễ)

Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng (dễ)

Câu 2. Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu:

A. Vàng đậm

B. Đỏ

C. Xanh lam

D. Da cam

Câu 3. Oxit tác dụng với axit clohiđric là:

A. SO2

B. CO2

C. CuO

D. CO

Câu 4. Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Không màu

D. Màu tím

Câu 5. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

A. Rót nước vào axit đặc

B. Rót từ từ nước vào axit đặc

C. Rót nhanh axit đặc và nước

D. Rót từ từ axit đặc vào nước

Câu 6. Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

A. CO2

B. SO2

C. SO3

D. H2S

Câu 7. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

A. Sủi bọt khí, đường không tan

B. Màu trắng của đường mất dẫn, không sủi bọt

C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra

D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra

Câu 8. Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí

C. Không sủ bọ khí, đá vôi tan dần

D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần

Câu 9. Để điều chế muối clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây?

A. Na2SO4; KCl

B. HCl; Na2SO4

C. H2SO4; BaCl2

D. AgNO3; HCl

Câu 10. Dãy các chất thuộc loại axit là:

A. HCl; H2SO4; Na2S; H2S

B. Na2SO4; H2SO4; HNO3; H2S

C. HCl; H2SO4; HNO3; Na2S

D. HCl; H2SO4; HNO3; H2S

Câu 11. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl là:

A. Al; Cu; Zn; Fe

B. Al; Fe; Mg; Ag

C. Al; Fe; Mg; Cu

D. Al; Fe; Mg; Zn

Câu 12.  Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử.

A. NaNO3

B. KCl

C. MgCl2

D. BaCl2

Câu 13. Để nhận biết gốc sunfat (=SO4) người ta dùng muối nào sau đây?

A. BaCl2

B. NaCl

C. CaCl2

D. MgCl2

Câu 14. Sắt tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao tạo thành:

A. Sắt (II) clorua

B. Sắt clorua

C. Sắt (III) clorua

D. Sắt (II) clorua và Sắt (III) clorua

Câu 15. Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:

A. 3%

B. 2%

C. 4%

D. 5%

Câu 16. Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong :

A. Không khí khô, đậy kín

B. Nước có hoàn tan khí oxi

C. Dung dịch muối ăn

D. Dung dịch đồng (II) sunfat

Câu 17. Cho Magie tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xảy ra theo phản ứng sau:

Mg + H2SO4đ, nóng → MgSO4 + SO2 + H2O

Tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 18.  Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

A. Cu → SO2 → SO3 → H2SO4

B. Fe → SO2 → SO3 → H2SO4

C. FeO →SO2 → SO3 → H2SO4

D. FeS2 →SO2 → SO3 → H2SO4

Câu 19. Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

A. NaOH; BaCl2

B. NaOH; BaCO3

C. NaOH; Ba(NO3)2

D. NaOH; BaSO4

Câu 20. Để nhận biết 3 ống nghiệm chứa dung dịch HCl , dung dịch H2SO4 và nước ta dùng:

A. Quì tím, dung dịch NaCl

B. Quì tím, dung dịch NaNO3

C. Quì tím, dung dịch Na2SO4

D. Quì tím, dung dịch BaCl2

Câu 21. Để làm sạch dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng:

A. H2SO4

B. HCl

C. Al

D. Fe

Câu 22. Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

A. CO; CaO; CuO; FeO

B. NO; Na2O; CuO; Fe2O3

C. SO2; CaO; CuO; FeO

D. CuO; CaO; Na2O; FeO

Câu 23. Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại:

A. Fe; Cu

B. Mg; Fe

C. Al; Fe

D. Fe; Ag

ĐÁP ÁN 9

1A 2C 3C 4B 5D 6B 7C 8D 9D 10D
11D 12D 13A 14C 15C 16A 17B 18D 19B 20D
21D 22D 23C

Thảo luận cho bài: Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng (dễ)