Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong nhân đôi

Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong nhân đôi

Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi

Khi học qua bài quá trình nhân đôi ADN một số bạn còn muốn thắc mắc đến số lượng đoạn mồi và đoạn Okazaki tham gia và quá trình nhân đôi ADN được tính như thế nào?

Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong nhân đôi

Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong nhân đôi

Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách giải quyết vấn đề đó và giúp các em phân biệt 1 chạc chữ Y và 1 đơn vị tái bản.

I.    TÍNH SỐ ĐOẠN MỒI VÀ SỐ ĐOẠN OKAZAKI XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI .

Xét với một chạc chữ Y

Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi để khởi đầu , 0 đoạn okazaki

Mạch được tổng hợp  gián đoạn có:  số đoạn mồi = số đoạn okazaki

Trong một đơn vị tái bản thì có hai chạc chữ Y nên  số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là

Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 2

II. VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP TỰ GIẢI

Ví dụ 1: Trên một đơn vị tái bản của ADN có 30 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được cung cấp cho đơn vị tái bản này là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải :

Một đơn vị tái bản có hai chạc chữ Y nên sẽ có 30 đoạn Okazaki và 2 mạch được tổng hợp liên tục 

Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị này tái bản là  30 + 2 = 32 đoạn mồi

Ví dụ 2 : Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là bao nhiêu ?

Vi khuẩn chỉ có một đơn vị tái bản

Số đoạn mồi =  số đoạn Okazaki + 2 = 50 +2 = 52

Ví dụ 3:  Trên phân tử ADN có 5 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 80 đoạn okazaki .Xác định  số đoạn mồi được tổng hợp ?

Hướng dẫn giải :

Mỗi đoạn Okazaki cần có một đoạn mồi để khởi đầu, trong  quá trình tổng hợp mạch mới có 80  đoạn Okazaki => cần có 80 đoạn mồi

Trên mỗi đơn vị tái bản có 2 mạch liên tục , mỗi mạch liên tục này cần có 1 đoạn mồi để tổng hợp mạch mới nên một đơn vị tái bản cần có 2 đoạn mồi để tổng hợp mạch lIên tục .

Tổng số các đoạn mồi cần thiết để khởi đầu quá trình tổng hợp mạch mới của phân tử ADN đó là

80 + 2 x 5 = 90 đoạn mồi

Bài tập tự giải :

Bài 1 :  Trong quá trình nhân đôi của một phân tử AND có 15 đơn vị tái bản , trong mỗi đơn vị tái bản có 18 đoạn okazaki . Xác định số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái bản của ADN này tái bản một lần ?

ĐS : 300 đoạn mồi

Bài 2 : Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số đơn vị tái bản là 5, mỗi đơn vị tái bản đều có 16 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi hình thành trong quá trình tái bản bao nhiêu ?

ĐS : 90 đoạn mồi

Thảo luận cho bài: Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong nhân đôi