Soạn bài tập làm thơ tám chữ

Soạn bài tập làm thơ tám chữ

Soạn bài tổng kết từ vựng (tiết 3)

I. Phần bài học

Câu 1. Đọc các đoạn thơ.

Câu 2.

a. Số chữ trong mỗi dòng thơ : 8.

b. Các chữ có chức năng gieo vần ở mỗi đoạn:

  • Đoạn 1: suối, tan, ngàn, mới, gội, tưng bừng, rừng, ngắt, mật.
  • Đoạn 2: về, nghe, học, nhọc, bà, xa.
  • Đoạn 3: bát ngát, hát, non, son, đứng, dựng, tiên, thiên nhiên.

c. Cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn: 3/5, 4/4.

Soạn bài tập làm thơ tám chữ

Soạn bài tập làm thơ tám chữ

II. Luyện tập

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống.

Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát

Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua

Nâng đón lấy mầu xanh hương bát ngát

Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.

Câu 2. Điền từ theo trình tự thơ của Xuân Diệu.

Cũng mất; tuần hoàn; trời đất.

Thảo luận cho bài: Soạn bài tập làm thơ tám chữ