Soạn bài luyện tập viết biên bản

Soạn bài luyện tập viết biên bản

Soạn bài bố của Xi-mông

1. Luyện tập viết biên bản Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn.

 • Rút ra các nhận xét sau khi đã nghi chép nội dung hội nghị, thảo luận:
  • Nội dung ghi chép đã cung cấp đầy đủ dữ liệu để hình thành một biên bản chưa? Cần thêm bớt những gì?
  • Cách sắp xếp các nội dung đó có phù hợp với một biên bản không? Cần sắp xếp lại như thế nào?
 • Viết biên bản hội nghị theo bố cục sau:
  • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Tên biên bản
  • Thời gian, địa điểm hội nghị.
  • Thành phần tham dự.
  • Diễn biến và kết quả hội nghị.
  • Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận.
Soạn bài luyện tập viết biên bản

Soạn bài luyện tập viết biên bản

2. Thống nhất nội dung chủ yếu của biên bản bàn giao trực tuần.

 • Thành phần tham dự bàn giao gồm những ai?
 • Nội dung bàn giao như thế nào?

(Nội dung và kết quả công việc đã làm trong tuần, nội dung công việc cần thực hiện trong tuần tới, các phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao…)

 • Dựa theo kết quả thảo luận, HS viết biên bản thực hành.

Thảo luận cho bài: Soạn bài luyện tập viết biên bản