Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài thơ Hai–cư của Ba–sô

I. Luyện tập

Câu 1. Bản kế hoạch cá nhân ở mục III. 1 có sự khác biệt so với một bản kết hoạch cá nhân thông thường ở chỗ, thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2. Bản kết hoạch ở mục III. 2 có những nội dung cần thiết song còn sơ sài, chung chung và thiếu một số mục cần thiết. HS cần bổ sung thêm để bản kế hoạch được cụ thể, rõ ràng.

Mẫu

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

          Chi đoàn:

Trường

Năm học:

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

 I. Nội dung công việc.

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.

Gợi ý:

Trong SGK đã nêu các công việc dự kiến, HS hãy trình bày theo đúng cách thức (có thể lập bảng) với các mục như xác định mục tiêu phấn đấu, yêu cầu công việc, cách thực hiện, thời gian hoàn thành…

Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Mẫu:

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

         Họ và tên:

1. Mục tiêu phấn đấu

  • Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.
  • Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.

2. Kế hoạch cụ thể

Nội dung công việc Yêu cầu Cách thực hiện Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn

Sắp xếp thời gian Không trùng với thời gian chính khóa Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí Trước khi đăng kí

Thuê máy để luyện thêm Chỗ thuê rẻ, gần nhà Thuê và ngày chủ nhật Trong quá trình học

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thực hiện

Thời gian

Ghi tên đăng kí khóa học Đăng kí với lớp trưởng Trước thời hạn
Sắp xếp thời gian Không trùng với thời gian chính khóa Kiểm tra lại thời khóa biểu để sắp xếp thời gian hợp lí Trước khi đăng kí
Thuê máy để luyện thêm Chỗ thuê rẻ, gần nhà Thuê và ngày chủ nhật Trong quá trình học

 

Thảo luận cho bài: Soạn bài lập kế hoạch cá nhân