Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Hô hấp ở động vật (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 70

Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Câu 2 . Tại sao thú ăn thực vật lại thường ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Trả lời:

Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì thức ăn thực vật có hàm lượng dinh dưỡng ít, nên phải ăn dù nhiều mới đủ chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.

Câu 3.Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, Thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

□     a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co hóp mạnh của dạ dày.

□     b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.

□    c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

□     d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Thảo luận cho bài: Tiêu hóa ở động vật (tiếp)