Phương pháp viết CTCT của ankan

Phương pháp viết CTCT của ankan

Công thức cấu tạo cho ta biết thứ tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Mỗi một loại hợp chất hữu cơ đều có phương pháp viết CTCT riêng biệt. Cùng tìm hiểu cách viết CTCT của một hợp chất khá đơn giản đó là AnKan

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:

– An kan là hiđrocacbon có công thức tổng quát là: CnH2n+2 (n>1)

VD: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,……

– Trong phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn

– Cacbon có hóa trị IV,  hiđro hóa trị I

Phương pháp viết CTCT của ankan

Phương pháp viết CTCT của ankan

BÀI TẬP MẪU

VD1:Viết các đồng phân có thể có của ankan có công thức C7H16

Giải:

Bước 1:

Viết mạch C dưới dạng mạch thẳng n nguyên tử C. Được đồng phân thứ nhất.

                                                C – C – C – C – C – C – C                      (1)

Bước 2: Bẻ 1 nguyên tử C ở mạch chính n nguyên tử C ở trên làm mạch nhánh. Mạch chính bây giờ gồm m = n – 1 nguyên tử C.

Di chuyển mạch nhánh từ vị trí C2  đến vị trí  C (n-1): 2   nếu (n – 1) là số chẵn, đến vị trí  C(n – 2)  nếu

(n – 1) là số lẻ được các đồng phân tiếp theo

Bước 3:

Tiếp tục bẻ 2 nguyên tử C để làm nhánh. Mạch chính bây giờ gồm a = n – 2 nguyên tử C.

– Viết các đồng phân gồm hai nhánh mỗi nhánh gồm 1 nguyên tử C bằng cách cố định nhóm này di chuyển nhóm kia từ vị trí C2 đến vị trí Ca-1

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:

 1. C2H6
 2. C3H8
 3. C4H10
 4. C5H12
 5. C6H14

Bài 2. Chọn đáp án đúng:

Số công thức cấu tạo của C4H10 là:

 1.  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Bài 3. Số công thức cấu tạo của C5H12 là:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

ĐÁP SỐ

Bài 1.

 1. 1
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 5

Bài 2.

Đáp án B

Bài 3.

Đáp án B

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1.

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:

 1. C2H6
 2. C3H8
 3. C4H10
 4. C5H12
 5. C6H14

Bài 2. Chọn đáp án đúng:

Số công thức cấu tạo của C4H10 là:

 1.  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Bài 3. Số công thức cấu tạo của C5H12 là:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

ĐÁP SỐ

Bài 1.

 1. 1
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 5

Bài 2.

Đáp án B

Bài 3.

Đáp án B

Phương pháp viết CTCT của ankan

Thảo luận cho bài: Phương pháp viết CTCT của ankan