Nước

Nước- Hóa Học lớp 8

Nước là hợp chất quan trọng và rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống thường ngày, vậy những nguyên tố hoá học nào có trong thành phần của nước?

  Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Axit – bazo – muối (chi tiết)

Chúng hoá hợp với nhau như thế nào về thể tích và khối lượng? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

I. Thành phần hoá học của nước

1. Sự phân huỷ nước

Nhận xét:

 • Khi có dòng điện một chiều chạy qua, nước bị phân huỷ thành khí hiđro và oxi
 • Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích oxi.
 • PTHH:

2. Sự tổng hợp nước

Nhận xét:

– Sau khi đốt: Hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 và O2

Ví dụ: Tính tỉ lệ về khối lượng, % khối lượng của H, O trong nước

a. Giả sử có 1mol o xi phản ứng:

 • KL oxi p/ư là   :
 • KL hiđro p/ư là:

Tỉ lệ hoá hợp (về khối lượng) giữa hiđro và oxi là:

b. Thành phần % (về khối lượng):

3. Kết luận

 • Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi.
 • Tỉ lệ thể tích: 2 phần khí khí H2 và 1 phần khí O2.
 • Tỉ lệ khối lượng: 1 phần H2 và 8 phần oxi.
Nước- Hóa Học lớp 8

Nước- Hóa Học lớp 8

CTHH của nước:    H2O.

II. Tính chất của nước

1. Tính chất vật lí

 • Chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, sụi ở 100ºC, hoỏ rắn ở 0ºC, ở 4ºC D = 1g/ml.
 • Hoà tan nhiều chất: Rắn. lỏng, khí.

2. Tính chất hoá học

a. Tác dụng với kim loại

 • PTHH: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
 • Kết luận: Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như K, Na, Ca, Ba….tạo ra bazơ tương ứng và hiđro

b. Tác dụng với oxit bazơ

– PTHH: CaO + H2O  Ca(OH)2.

– Kết luận:

 • Nước có thể tác dụng với một số oxit bazơ như K2O, Na2O, CaO, BaO.. tạo ra bazơ
 • Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh

c. Tác dụng với oxit axit

– PTHH: P2O5 + 3H2O  2H3PO4.

– Kết luận:

 • Nước có thể tác dụng với nhiều Oxit axit tạo ra axit.
 • Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

II. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất

1) Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất

 • Nước hoà tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống
 • Nước tham gia và nhiều quá trình hoá học quan trọng trong cơ thể người và động vật.
 • Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản suet nông nghiệp, công nghiệp, xây dung, giao thông vận tải.

2) Chúng ta cần góp phần để giữ cho  các nguồn nước không bị ô nhiễm

 • Không thải rác xuống sông, hồ, kênh, ao..
 • Sử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi cho chảy vào hồ, sông.

Bài tập: Hoàn thành PTPƯ khi cho nước lần lượt tác dụng với K, Na2O, SO3

1) 2K + 2H2O à 2KOH + H2

2) Na2O + H2O à 2NaOH

3) SO3 + H2O à H2SO4

Thảo luận cho bài: Nước