Hoocmon thực vật

Hoocmon thực vật

Tập tính của động vật (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 142

Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Trả lời:

Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Trả lời:

Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

  • Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.
  • Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,…
Hoocmon thực vật

Hoocmon thực vật

Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

 Trả lời:

Chiết cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong công tác nhân giống sinh dưỡng.

Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

Trả lời:

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

Thảo luận cho bài: Hoocmon thực vật