Đề thi vật lý 11 học kỳ II – THPT – Bình Thuận

Đề thi vật lý 11 học kỳ II – THPT – Bình Thuận

Đề thi vật lý lớp 11 học kỳ II – THPT Nam Trực – Nam Định

Thời gian làm bài 45′

Câu 1: (2 điểm)
Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần.
Áp dụng: Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n = √2 ra ngoài không khí với góc tới i = 60o. Hãy cho biết lúc này có tia khúc xạ không? Vì sao?
Câu 2: (2,5 điểm)
Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 10A và I2 = 20A.
Đề thi vật lý 11 học kỳ II - THPT - Bình Thuận
a/Xác định cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
b/Tại C đặt dòng điện thẳng dài I3 = 10A ngược chiều I1. Tính độ lớn lực tổng hợp do 2 dòng điện I1 và I2 tác dụng lên 2m chiều dài của dây I3
Câu 3: (2 điểm)
Một ống dây hình trụ có chiều dài l = 50cm, tiết diện S = 10cm² gồm 1000 vòng dây. Biết lõi của ống dây là không khí.
a/ Xác định độ tự cảm của ống dây.
b/Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 0,01s. Xác định độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây.
Câu 4: (3,5 điểm)
Vật sáng AB bằng 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm, cách thấu kính một khoảng 50cm.
a/Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình.
b/ Để thấu kính cố định, phải tịnh tiến AB dọc theo trục chính như thế nào để ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, nhỏ hơn AB và cách AB một khoảng 250cm.

Đề thi vật lý 11 học kỳ II - THPT - Bình Thuận

Đề thi vật lý 11 học kỳ II – THPT – Bình Thuận

————– HẾT————-

Câu 1:
a/ Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần là gì.( 0,5 đ)
Nêu đúng điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. (0,5đ)
b/ Áp dụng:
Tính được sinigh = n2/n1 = 1/√2 → igh = 45o (0,5đ)
Kết luận: i = 60o > igh = 450 → không có tia khúc xạ do xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần (0,5đ)
Câu 2:
a/ 1,5 điểm
Đề thi vật lý 11 học kỳ II - THPT - Bình Thuận
b, (1,0đ)
F3 = BC.I3.l. sin90o = 10-4.10.2.1= 2.10-3N (Ct: 0,25đ, thế số: 0,25đ, kết quả: 0,5đ)
Câu 3: l = 0,5m; S = 10-3m2; N = 1000
a/ L = 4π.10-7S.N2lS.N2l =2,512.10-3 (H)
b/ etc = L|ΔiΔtΔiΔt | = 1,256.10-4 (V)
Câu 4: AB = 2cm; f = 40cm; d = 50cm
a/ d ‘ = df/(d – f) = 200cm > 0 => ảnh thật
k = -d’/d = – 4 < 0 => ảnh và vật cùng chiều
A’B’ = |k|.AB = 8cm
b/ k = dd−d′d = ffdff−d
ảnh thật (k <0), nhỏ hơn AB (|k| < 1) => -1< k < 0 => d > 2f
=> phải dịch vật ra xa thấu kính một đoạn x1 => d2 = d + x1 = 50 + x1
ta có ảnh và vật luôn dịch chuyển cùng chiều nhau
=> ảnh sẽ dịch chuyển lại gần thấu kính d’2 = d’ – x2 = 200 – x2
ta có hệ phương trình
1f1f = 1d21d2 + 1d21d2′ (1)
d2 + d’2 = 250 => x1 = x2 (2)
giải hệ phương trình trên => x1 = 150cm

Thảo luận cho bài: Đề thi vật lý 11 học kỳ II – THPT – Bình Thuận