Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 6

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1:
Đáp án là A. Từ agreed có phần gạch chân được phát âm là /d/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /t/
Câu 2:
Đáp án là C. Từ certificate có phần gạch chân được phát âm là /i/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /ei/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Câu 3:
Đáp án là C. Từ miserable nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ hai.
Câu 4:
Đáp án là B. Từ temperament nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ ba.
Câu 5:
Từ luxury trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: He was determined to choose that university because of _______.
Đáp án là B. because of + N/V-ing: bởi vì….
Câu 7: __________, no one was absent from the farewell party last night.
Đáp án là A. Cấu trúc chỉ sự tương phản “ tuy…. nhưng….” : adj/adv + as+ S+ V, S + V.
Câu 8: The spy admitted ______ some highly secret information to enemy agents.
Đáp án là D. admit + having done: thừa nhận đã làm gì
Câu 9: The teacher asked students to discuss the situation: “Which is better, supermarkets or traditional markets?” Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

Jennifer: “I believe that supermarkets are much better than traditional markets.”

Katherine: “_________. Each has its own features.”

I believe that supermarkets are much better than traditional markets. – Tôi tin rằng siêu thị tốt hơn nhiều so với chợ truyền thống.

Đáp án là C. Tôi không đồng tình với bạn.
Câu 10: When it started to snow, he ________ his overcoat.

Đáp án là D. put on: mặc …
Câu 11: We are going to have a trip to Hanoi Capital. We need to _______ arrangements for the trip carefully.
Đáp án là B, make arrangements: sắp xếp
Câu 12: Nobody knows why _______ until next week.

Đây là câu trần thuật => không đảo trợ động từ lên trước => A, C loại
D loại vì, câu này phải chia ở thể bị động.
Đáp án là B. Dịch: Không ai biết tại sao cuộc họp bị trì hoãn cho đến tận tuần tới.

Câu 13: A _______ is money that is paid by a government or other authority in order to help an industry or business, or to pay for a public service.

Đáp án là A. subsidy: tiền trợ cấp
Các từ còn lại: investment: vốn đầu tư; salary: lương; capital: nguồn vốn

Câu 14: The picture ____________ was beautiful.

look at : nhìn… => đáp án A sai
C sai vì đây là mệnh đề quan hệ không dùng “it”, và D cũng sai vì không dùng mệnh đề “that” đứng ngay sau giới từ.
Đáp án là B.

Câu 15: _______ that we had to ask a police officer for directions.
Đáp án là A. Cấu trúc đảo ngữ “quá … đến nỗi mà …”: So + adj + be + S + that +…..
Câu 16: By the end of this year, Chen ________ English for three years, but he will still need more training and experience before he masters the language.
Đáp án là A. by + mốc thời gian (tương lai) => dùng thì tương lai hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành tiếp diễn.
Câu 17: It is necessary that a life-guard __________ the summing pool while the children are taking their swimming lessons.
Đáp án là C. Cấu trúc chỉ sự đề nghị, gợi ý, khuyên bảo: It’s necessary that + S + V (bare –inf). – Điều cần thiết là ….
Câu 18: I don’t think Peter will come with us, ………?
Cấu trúc láy đuôi, khi câu có “I think….” hoặc “I don’t think…”, khi láy đuôi, ta sẽ láy vế sau “that”. “I don’t think” đã mang nghĩa phủ định => vế láy đuôi khẳng định.
Câu 19: George wouldn’t have met Mary________ to his brother’s graduation party.
Đáp án là B. Câu điều kiện loại III rút gọn If: Had + S + PII, S + would + have + PII.
Câu 20: Eileen and Bernadette are dancing at the discotheque. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

Eileen: You’re a great dancer. I wish I could do half as well as you.

Bernadette: ______________. I’m an awful dancer!

  • A. That’s a nice compliment!

You’re a great dancer. I wish I could do half as well as you. – Cậu nhảy thật đẹp, Tớ ước có thể nhảy tốt bằng nửa cậu.

Đáp án là B. Cậu đang đùa à.
Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh:
A. Đó là lời khen hay.
C. Ồ, Cám ơn cậu nhiều.
D. Cậu quá tốt bụng.

Câu 21: ________ the issue was debated, the more people became involved.
Đáp án là B. So sánh tăng tiến “càng … càng…”: The + comparison  + S + V, the + comparison + S + V. “long” là tính từ ngắn => longer.
Câu 22: ______ she was brought up.
Cấu trúc câu chẻ, nhấn trạng ngữ chỉ nơi chốn: It + be + adverb + that + S + V.
Câu 23: This morning I bought ________ newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I don’t know where ________ magazine is.
Đáp án là B. “newspaper” được nhắc đến lần đầu => dùng mạo từ “a”. “magazine” nhắc đến lần thứ 2 => dùng mạo từ “the”
Câu 24: She has just bought ___________.

Vị trí các tính từ: OSShCOMP: Opinion – Size – Shape – Color – Origin – Material – Purpose

=> Đáp án là B. impressive – opinion; reddish – color; French – origin; wood – material;

Choose A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Câu 25:
Biogas can be utilized for electricity production, cooking, space heating, water heating, and process heating.

Đáp án là D. production = generation: (điện học) sự phát điện

Các đáp án khác: reformation: đổi mới; increase: tăng; sparing: tiết kiệm

Câu 26:
American children customarily go trick-or-treating on Halloween.

Đáp án là D. customarily = traditionally: thuộc truyền thống

Các đáp án khác: inevitably:chắc chắn; readily: dễ dàng, happily:vui vẻ

Câu 27:

“Edwards seems like a dog with two tails this morning”. Haven’t you heard the news? His wife gave birth to a baby boy early this morning.”

Đáp án là D. like a dog with two tails = extremely pleased: rất hài lòng

Các đáp án khác: very proud: rất tự hào; exhausted: mệt; extremely dazed: vô cùng choáng váng

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Câu 28:

For most male spiders courtship is a perilous procedure, for they may be eaten by females.

Đáp án là C. perilous: nguy hiểm >< safe: an toàn

Các từ còn lại: complicated: phức tạp; dangerous: nguy hiểm; peculiar: kỳ dị

Câu 29:

Names of people in the book were changed to preserve anonymity.

Đáp án là A. preserve: bảo tồn, giữ gìn, giấu >< reveal: tiết lộ

Các từ còn lại: conserve: bảo tồn; presume: giả định,cover: bao phủ

Choose A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Câu 30:

Alaska’s vast areas of untamed wilderness attracts many people who enjoy the outdoors.

Đáp án là C. attracts => attract
Câu 31:

Manufacturers may use food additives for preserving, to color, or to flavor, or to fortify foods.

Đáp án là B. for preserving =>  to preserve
Câu 32:

Computer science which is considered by some scientists to have a much closer relationship with mathematics than many scientific disciplines.

Đáp án là A. which is considered => is considered
Câu 33:

If one type of manufacturing expands, it is like that another type will shrink considerably.

Đáp án là B. like => likely
Câu 34:

The Pullman strike of 1894 occurred took place during the era of rapid industrialization.

Đáp án là A. occurred took => took
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 35 to 44.
ACADEMICS AREN’T THE PROBLEM

Studies about how students use their time might shed light on whether they face increased academic and financial pressures compared with earlier eras.

Based on data about how students are spending time, academic or financial pressures don’t seem to be greater now than a generation ago.

The data show that full-time students in all types of colleges study much less now than they did a generation ago – a full 10 hours a week less. Students are also receiving significantly higher grades. So it appears that academic pressures are, in fact, considerably lower than they used to be.

The time-use data don’t suggest that students feel greater financial pressures, either. When the time savings and lower opportunity costs are factored in, college appears less expensive for most students than it was in the 1960s. And though there are now full-time students working to pay while in college, they study less even when paid work choices are held constantly.

In other words, full-time students do not appear to be studying less in order to work more. They appear to be studying less and spending the extra time on leisure activities or fun. It seems hard to imagine that students feeling increased financial pressures would respond by taking more leisure.

Based on how students are spending their time then, it doesn’t look as though academic or financial pressures are greater now than a generation ago. The time-use data don’t speak directly to social pressures, and it may well be that these have become more intense lately.

In one recent set of data, students reported spending more than 23 hours per week either socializing with friends or playing on the computer for fun. Social activities, in person or on computer, would seem to have become the major focus of campus life. It is hard to tell what kinds of pressures would be associated with this change.
Câu 35: The study’s conclusion that students’ workload now is not greater than before is based on_________.
Đáp án là B. Trong bài lặp lại nhiều ý: Based on …. how students are spending time, …..
Câu 36: Research studies have shown that pressures put on students nowadays are __________.
Đáp án là A. Ý trong bài: Based on data about how students are spending time, academic or financial pressures don’t seem to be greater now than a generation ago.
Câu 37: Students get higher grades as __________.
Đáp án là C. Ý trong bài: So it appears that academic pressures are, in fact, considerably lower than they used to be.
Câu 38: According to the author, the fact that students have more time for leisure is a proof that _____.

Đáp án là A. Dựa vào đoạn 4: The time-use data don’t suggest that students feel greater financial pressures, either. … And though there are now full-time students working to pay while in college, they study less even when paid work choices are held constantly.

Câu 39: All factors considered, college now seems ___________.
Đáp án là D. Ý trong bài: …., college appears less expensive for most students ….
Câu 40: According to the author, the fact that more full-time students are working for pay________.
Đáp án là C. Ý trong bài: It seems hard to imagine that students feeling increased financial pressures would respond by taking more leisure.
Câu 41: Students nowadays seem to be studying less and __________.
Đáp án là A. Ý trong bài: They appear to be studying less and spending the extra time on leisure activities or fun.
Câu 42: The word “focus” in the last paragraph can be replaced with __________.
Đáp án là A. focus = central activity: các hoạt động chính, trọng tâm
Câu 43: The author finds it hard to point out ___________.
Đáp án là B. Ý trong bài: Social activities, in person or on computer, would seem to have become the major focus of campus life. It is hard to tell what kinds of pressures would be associated with this change.
Câu 44: The word “Academics” in the title mostly means ___________.
Đáp án là A. Academics students’ workload in college: khối lượng công việc của sinh viên trong trường đại học
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 45 to 54.
Panel painting, common in thirteenth- and fourteenth-century Europe, involved a painstaking, laborious process. Wooden planks were joined, covered with gesso to prepare the surface for painting, and then polished smooth with special tools. On this perfect surface, the artist would sketch a composition with chalk, refine it with inks, and then begin the deliberate process of applying thin layers of egg tempera paint (egg yolk in which pigments are suspended) with small brushes. The successive layering of these meticulously applied paints produced the final translucent colors.

Backgrounds or gold were made by carefully applying sheets of gold leaf, and then embellishing of decorating the gold leaf by punching it with a metal rod on which a pattern had been embossed . Every step in the process was slow and deliberate. The quick-drying tempera demanded that the artist know exactly where each stroke be placed before the brush met the panel, and it required the use of fine brushes. It was, therefore, an ideal technique for emphasizing the hard linear edges and pure, fine areas of color that were so much a part of the overall aesthetic of the time. The notion that an artist could or would dash off an idea in a fit of spontaneous inspiration was completely alien to these deliberately produced works.

Furthermore, making these paintings was so time-consuming that it demanded assistance. All such work was done by collective enterprise in the workshops. The painter or master who is credited with having created the painting may have designed the work and overseen its production, but it is highly unlikely that the artist’s hand applied every stroke of the brush. More likely, numerous assistants, who had been trained to imitate the artist’s style, applied the paint. The carpenter’s shop probably provided the frame and perhaps supplied the panel, and yet another shop supplied the gold. Thus, not only many hands, but also many shops were involved in the final product.

In spite of problems with their condition, restoration, and preservation, many panel paintings have survived, and today many of them are housed in museum collections.
Câu 45: What aspect of panel paintings does the passage mainly discuss?
Đáp án là C. Production: quá trình sản xuất, tạo ra “panel paintings”. Trong bài đề cập đến các bước để làm một “panel painting”
Câu 46: According to the passage, what was the first step in making a panel painting?
Đáp án là C. Ý trong bài: Wooden planks were joined, covered with gesso to prepare the surface for painting, and then polished smooth with special tools.
Câu 47: The word “it” refers to ________.

Đáp án là A. it = composition: chế phẩm.

Các từ còn lại: artist: họa sỹ; chalk: phấn; surface: bề mặt

Câu 48: The word “deliberate” is closest in meaning to ________.

Đáp án là A. deliberate = careful: cẩn thận

Các từ còn lại: decisive: tính quyết định; unusual: bất thường; natural: tự nhiên

Câu 49: Which of the following processes produced the translucent colors found on panel paintings?
Đáp án là A. Ý trong bài: applying thin layers of egg tempera paint (egg yolk in which pigments are suspended) with small brushes.
Câu 50: What characteristic of tempera paint is mentioned in the passage?
Đáp án là C. Trong đoạn văn có đề cập cụm từ “The quick-drying tempera”
Câu 51: The word “demanded” is closest in meaning to ________.

Đáp án là B. demanded = required: yêu cầu

Các từ còn lại: order: ra lệnh; report: thông báo; question: hỏi

Câu 52: The “collective enterprise” mentioned includes all of the following EXCEPT______.

collective enterprise: doanh nghiệp tập thể => Đáp án là C

A, B, D được đề cập: … applied the paint. The carpenter’s shop probably provided the frame and perhaps supplied the panel, and yet another shop supplied the gold.

Câu 53: The word “imitate” is closest in meaning to _______.

Đáp án là A. imitate: mô phỏng, bắt chước = copy

Các đáp án còn lại: believe in: tin vào; promote: thúc đẩy; illustrate: minh họa

Câu 54: The author mentions all of the following as problems with the survival of panel paintings EXCEPT _______.
Đáp án là D. Ý trong bài: In spite of problems with their condition, restoration, and preservation, many panel paintings have survived, and today many of them are housed in museum collections.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase for each of the blanks from 55 to 64.
THE POWER OF PACKAGING

During shopping trip to your supermarket, you will (55)_____ many similar products. How do manufacturers (56)_____ you to buy their products and not those of another company? By careful packaging!

(57)_____ of the boxes and bottles that you see has been carefully designed to appeal to you, personally. Do you care about the environment? Then buy this washing powder; it contains (58)_____ chemicals. Do you want to impress your friends? Buy these trainers; they have a designer label.

Before manufacturers market a new product, they spend months discussing the packaging. Then, they try out their ideas on a group of customers. Manufacturers (59)_____ customers will see more than just a box or bottle. They want to convince you that their product ((60)_____ your personality more than any other product in the shop.

One psychologist did some interesting (61)_____ .He wanted to (62)_____ how important packaging is. He asked customers to try a certain drink. They all agreed about the taste and quality. Then he secretly poured the same drink into a differently designed bottle. The results changed! People thought this drink tasted much better than the first, (63)_____ both drinks were, in fact, the same! To the researcher’s amazement, people’s opinions depended (64)_____ the design of the bottle.
Câu 55:

Đáp án là D. notice: chú ý, để ý

Các từ còn lại: glance ( +at): liếc nhìn ; mark: đánh dấu; realize: nhận ra

Câu 56:
Đáp án là C. persuade someone to do something: thuyết phục ai làm gì
Các từ còn lại: make someone do something: bắt ai làm gìTake someone to somewhere: đưa ai đến đâuLead (+to): dẫn đến …

Câu 57:
Đáp án là D. each of + Ns: mỗi cái (hoặc mỗi người)  trong ….
Câu 58:

Đáp án là D. fewer + Ns: ít hơn

Các từ còn lại theo sau danh từ không đếm được.

Câu 59:

Đáp án là B. hope that S + will + S: hy vọng …. sẽ ….

Các từ còn lại: want to do something / want someone to do something. Muốn làm gì / muốn ai đó làm gì

Desire to: mong muốn, ao ước

Wish to do something / wish that S + V( lùi thì): mong ước …

Câu 60:

Đáp án là A. suit: phù hợp

Các từ còn lại: make: khiến; bắt; agree: đồng ý; appeal: khiếu nại

Câu 61:

Đáp án là D. research: nghiên cứ ( thực tế)

Các từ còn lại: test: bài kiểm tra; study: nghiên cứu (trên lý thuyết); idea: ý kiến

Câu 62:

Đáp án là C. find out: nhận thất

Các từ còn lại: put out: đuổi ra; set out: đề ra, quy định; make out: xác định

Câu 63:

Đáp án là A. although + clause: mặc dù …
Các từ còn lại: despite + N/V-ing: mặc dù…; = in spite + of + N/ V-ing
However + clause: tuy nhiên … ,

Câu 64:
Đáp án là C. depend on: phụ thuộc vào …
II. PHẦN VIẾT
Part I: Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.
Question 65: Although I love him, I can’t tolerate his impatience.

→ Much ……………………………………………………

  • as I love him, I can’t tolerate his impatience
Question 66: Would you mind not smoking in here?

→ I’d ………………………………………………………..

  • rather you didn’t smoke
Question 67: John missed the ferry because he got up late.

→ If ….………………………………………………………

  • John hadn’t got up late, he wouldn’t have missed the ferry
Question 68: “Don’t forget to check the internet for an application to our college,” the counselor told the students.

→ The counselor reminded ………………………………

  • the students to check the internet for an application to their college
Question 69: People say that nine crew members were lost overboard.

→ Nine crew members………………………………………

  • are said to have been lost overboard
Part II: In about 140 words, write a paragraph about measures for protecting endangered animals.

Bài viết tham khảo:

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, we should organize different activities to raise people`s awareness of the need to protect these animals. Second, governments should raise sufficient funds for projects to save endangered animals. Moreover, humans had better keep water, air, and land clean to preserve natural habitats for wild and endangered animals. In addition, Governments should have a good policy to improve the life of people who live in or near endangered animals’ habitats. Next, organizations in the world must enact laws requiring some countries to protect endangered animals. Then, Governments should ban people to exploit and sell fashionable wildlife products. Finally, Governments had better establish more wildlife habitat reserves to preserve endangered animals. In summary, we should take as many measures as possible to protect rare and endangered animals.

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 6