SoanBai123 – Giáo án điện tử – Soạn bài Online  »  Môn Tiếng Anh   »   Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình giải chi tiết

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình giải chi tiết

Rate this post

“Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình giải chi tiết” 

Xem thêm: Đề thi thử tiếng Anh sở GD Nam Định 2018 lần 1 có đáp án

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

13. Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t…as usual
A: ring off
B: get off
c: go off
D: take off
14. A sudden idea…to the cyclist that he might try the new method
A: occuured
B: happened
C: took place
D: took part
15. She asked me…I was looking at
A: when
B: if
C: what
D: why
16. We need to import…from abroad
A: a great deal of sports equipment
B: many sports equipments
C: a sports equipment
D: many pieces of sports equipment

Thảo luận cho bài: Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình giải chi tiết