Chuỗi biến hóa về clo

Chuỗi biến hóa về clo

Bài viết nhằm mục đích củng cố kiến thức lý thuyết về clo, và nâng cao khả năng cân bằng phản ứng. Đồng thời khắc sâu tư duy hóa học cho học sinh

 Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Dạng bài CO khử oxit kim loại

Bài 2. Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau :

a. HCl →Cl2 → NaCl → HCl → CuCl →AgCl → Ag

b. Cl2 → HCl → AgCl → Cl2 → Br2 →I

c. MnO2 → Cl2 →KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → CaOCl

Bài 3.  Hoàn thành chuỗi phản ứng:

a. MnO2  →Cl2  →FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3  →AgCl  →Cl2.

b. KMnO4 → Cl2  →HCl  →CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

c. NaCl→  HCl → Cl2 → FeCl3  →NaCl  →NaOH  →NaCl →Cl2 →CaCl2 →AgCl →Ag.

d. NaCl →HCl →KCl →Cl2 →NaCl →H2 →HCl →Cl2 →CuCl2 →Cu(OH)2  →CuSO4    →  K2SO4 →KNO3.

Chuỗi biến hóa về clo

Chuỗi biến hóa về clo

Bài 5. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:

a. HCl + ? → Cl2 + ? + ?                        b. ? + ? →CuCl2 + ?

c. HCl + ? →CO2 + ? + ?                      d. HCl + ? →AgCl + ?

e. KCl + ? →KOH + ? + ?                     f. Cl2 + ? →HClO +  ?

g. Cl2 + ?  NaClO +  ? + ?                   h. Cl2 + ?  CaOCl2 + ?

i. CaOCl2 + ?  HClO + ?                      k. NaClO +  NaHCO3  + ?

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN

(Lời giải dưới đây chỉ hỗ trợ cho học sinh, các sơ đồ còn lại học sinh tự viết PTHH)

Bài 2.

a.         Cl2 + 2Na → 2NaCl

2NaCl + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl

2HCl + CuO →CuCl2 + H2O

2CuCl + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

2AgCl + Zn → ZnCl2 + 2Ag

b.         Cl2 + H2 –a/s→ 2HCl

HCl + AgNO3 →AgCl + HNO3

2AgCl –đp→ 2Ag + Cl2

Cl2 + 2NaBr →2NaCl + Br2

Br2+ 2NaI → 2NaBr + I2

c.         MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

3Cl2 + 6KOH (đ,n) –> 5KCl + KClO3 + 3H2O

2KClO3 —–tº→ 2KCl + 3O2 ( > 500 ºC)

2KCl + H2SO4 đ,n → K2SO4 + 2HCl

6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Bài 4.

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
Cl2; MnCl2 H2O HCl O2 H2 CaCl2

Bài 5.

a. HCl + MnO2 →Cl2 + H2O + MnCl2

b. CuO + HCl→CuCl2 + H2O

c. HCl + Na2CO3→CO2 + NaCl + H2O

d. HCl + AgNO3→AgCl + HNO3

e. KCl + H2O (đpdd , cmn) →KOH + Cl2 + H2O

f. Cl2 + H2O →HClO +  HCl

g. Cl2 + NaOH → NaClO +  NaCl + H2O

h. Cl2 + Ca(OH)2 đặc    CaOCl2 + H2O

i. CaOCl2 + HCl  HClO + CaCl2

k. NaClO + H2CO3  NaHCO3  + HClO

Bài 7.

a.         NaCl + H2SO4 đ (t0) → NaHSO4 + HCl

4HCl + MnO2 (t0) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

I2 + Zn ((t0) → ZnI2

ZnI2 + 2AgNO3 → 2AgI↓ + Zn(NO3)2

c.         Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 (t0) → 2FeCl3

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

2FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2NaCl + 2H2O  (đpdd, có mn) → 2NaOH + Cl2 + H2

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Thảo luận cho bài: Chuỗi biến hóa về clo