Câu 43: So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Ở Châu Á- Châu Phi

 So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Ở Châu Á- Châu Phi

Câu 43. Hãy lập bảng so sánh sự khác nhau trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và châu Phi từ sau Thế chiến thứ hai đến nay với ba nội dung:

– Trong quá trình đấu tranh giành độc lập.

– Trong công cuộc xây dựng và phát triển.

– Thực trạng châu Á và châu Phi hiện nay.

Hướng dẫn làm bài

 

Châu ÁChâu Phi
1. Trong

quá trình

đấu tranh

giành độc

lập

– Phong trào ở châu Á nổ ra sớm

trong giai đoạn cuối Chiến tranh thế

giới thứ hai (Việt Nam – Lào –

Inđônêxia…) hoặc ngay sau khi

chiến tranh kết thúc (Trung Quốc –

Ấn Độ…).

– Phong trào diễn ra không chịu tác

động bởi một tổ chức quốc tế nào,

mà chủ yếu là sự vận động nội lực

của mỗi nước.

– Phong trào diễn ra với nhiều hình

thức trong đó đấu
tranh bạo lực và vũ

trang là xu thế chính.

– Hầu hết các nước châu Á hoàn

thành sự nghiệp giải phóng của mình

trong thập niên 1950 – 1960.

– Chịu sự tác động của phong trào  giải phóng dân tộc châu Á (Đặc biệt là Việt
Nam và Trung Quốc) vì thế ra đời chậm hơn. (bắt đầu từ 1952 ở Ai Cập). 

– Có sự tác động trực tiếp của tổ

chức Liên Hiệp Quốc (Năm 1960

có đến 17 nước châu Phi độc lập

nhờ vào tổ chức này).

– Phong trào cũng
diễn ra với nhiều

hình thức nhưng đấu tranh chính trị

và ôn hòa là xu thế chính.

– Sự hoàn thành công cuộc giải

phóng chậm hơn (1970 – 1980).

2. Trong

công cuộc

xây dựng

và phát

triển.

– Sau độc lập các nước châu Á tự

chọn cho mình con đường phát triển

riêng không có những tổ chức mang

tính châu lục, mà chỉ có tổ chức

mang tính khu vực (khối ASEAN).

– Trong sự nghiệp phát triển kinh tế

xã hội đạt được những thành tựu

đáng kể (như các nước NICs, gần

đây là Trung Quốc – Ấn Độ) làm

thay đổi căn bản bộ mặt của toàn

châu lục

– Trong quá trình giành độc lập

cũng như phát triển, châu Phi đã

hình thành những tổ chức quốc tế

mang tính châu lục như Tổ chức

thống nhất châu Phi (1963).

– Sau khi giành độc lập các nước

đều ra sức phát triển kinh tế xã hội,

tuy có được những thành tựu bước

đầu nhưng chưa đủ để thay đổi căn

bản bộ mặt của toàn châu lục.

3. Thực

trạng

Châu Á

và Châu

Phi hiện

nay.

– Về kinh tế châu Á đã vươn lên trở

thành khu vực năng động có tốc độ

phát triển cao. Tài chính, thương

mại, dịch vụ có mặt dẫn đầu nền kinh

tế thế giới…

 

– Về chính trị, xã hội: Mỗi nước đều

ổn định và có hướng phát triển riêng

phù hợp với hoàn cảnh lịch
sử cụ thể của từng nước. Tất cả các nước đều quan hệ hữu nghị, duy trì hòa
bình và ổn định để cùng phát triển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Về kinh tế còn lệ
thuộc hoàn toànvào các nước Âu Mỹ, tài nguyên

đất nước bị khai thác cạn kiệt bởi

các công ty tư bản nước ngoài.

 

– Về chính trị, xã hội: Vẫn còn là châu
lục không ổn định, xung đột

sắc tộc, đảo chính và
nội chiến diễn

ra triền miên. Vẫn còn là châu lục

nghèo nhất thế giới. Thực trạng

phát triển của châu lục vẫn chưa có

lối thoát.

Thảo luận cho bài: Câu 43: So Sánh Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Ở Châu Á- Châu Phi