Câu 35: So Sánh Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Đông Dương

So Sánh Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Đông Dương

Câu 35. Lập bảng so sánh quá trình phát triển của cách mạng Đông Dương từ năm 1945 đến 1991.

So Sánh Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Đông Dương

So Sánh Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Đông Dương

Hướng dẫn làm bài.

 

Lào Campuchia Việt Nam
Giai đoạn

1945 – 1954

– Ngày 12 – 10 –

1945 : Tuyên bố độc

lập

– Tháng 3 – 1946:

Pháp quay trở lại

xâm lược.

– Tháng 10 – 1945: Pháp

quay lại xâm lược.

– Ngày 2 – 9 – 1945,

Tuyên bố độc lập.

– Ngày 19 – 12 – 1946:

Toàn quốc kháng chiến

chống thực dân Pháp.

Giai đoạn

1954 – 1975

– Tháng 7 – 1954:

Mỹ can thiệp.

– Ngày 22 – 12 –

1975: Nước Cộng

hoà dân chủ nhân

dân Lào ra đời

– Từ năm 1954: Thi hành

đường lối hòa bình trung

lập.

– Tháng 3 – 1970: Mĩ giật

dây lật đổ Xihanúc.

– Ngày 17 – 4 – 1975: Giải

phóng Phnômpênh.

– Ngày 20 – 7 – 1954:

Hiệp định Giơnevơ

được kí kết.

– Ngày 30 – 4 – 1975:

Giải phóng Sài Gòn,

thống nhất đất nước.

Giai đoạn

1975 – 1991

Từ sau năm 1975:

xây dựng đất nước

– Ngày 7 – 1 – 1979: Chế

độ Pôn Pốt bị lật đổ.

– Ngày 23 – 10 – 1991: Kí

kết Hiệp định hoà bình

Campuchia.

– Tháng 12 – 1986: Đại

hội Đảng Cộng sản lần

VI, mốc đánh dấu thời

kì đổi mới đất nước.

Thảo luận cho bài: Câu 35: So Sánh Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Đông Dương