Câu 32: Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Lào

Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Lào

Câu 32. Trình bày quá trình phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 . Phân tích điểm giống nhau giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đó. Tại sao có sự giống nhau như vậy ? 

Hướng dẫn làm bài 
1. Các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 : 
a. Giai đoạn 1945 – 1946 : Thời kì kháng chiến chống phát xít Nhật:
Tháng 8 – 1945, thừa cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân LàO nổi dậy và thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 12 – 10 – 1945, chính phủ LàO ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.
b. Giai đoạn 1946 – 1954: Kháng chiến chống Pháp:
– Tháng 3 – 1946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Pháp ở Lào ngày càng phát triển, lực lượng cách mạng trưởng thành.
– Từ 1953 – 1954, liên quân Lào – Việt phối hợp mở các chiến dịch Trung, Thượng và Hạ Lào…, giành các thắng lợi lớn, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam), buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20 – 7 – 1954) thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào.
Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Lào

Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Lào

c. Giai đoạn 1954 – 1975: Kháng chiến chống Mĩ:
– Năm 1954, Mĩ xâm lược Lào. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (thành lập ngày 22 – 3 – 1955) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ trên cả ba mặt trận: quân sự – chính trị – ngoại giao, giành nhiều thắng lợi. Đến đầu những năm 1960 đã giải phóng 2 – 3 lãnh thổ và 1 – 3 dân số cả nước. Từ 1964 1973, nhân dân Lào đánh bại các chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh đặc biệt tăng cường” của Mĩ .
– Tháng 2 – 1973, các bên ở Lào ký Hiệp định Viên Chăng lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào.
– Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2- 12 – 1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập.
2. Hãy phân tích sự giống nhau giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đó. Tại sao có sự giống nhau như vậy ? 
+ Những điểm giống nhau giữa cách mạng Lào và Cách mạng Việt Nam.
– Hai nước cùng làm cách mạng tháng Tám 1945 và thành lập chính quyền Cách mạng.
– Từ 1946 – 1954 cả hai nước cùng kháng chiến chống Pháp xâm lược lần 2, đến
tháng 7 – 1954 buộc Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập của hai nước.
– Từ 1954 – 1975 cùng kháng chiến chống Mĩ thành công.
-> Có sự giống nhau đó là vì: Hai nước cùng nằm trên bán đảo Đông Dương rất gần gũi nhau về mặt địa lí. Cả hai nước đều có chung kẻ thù dân tộc: Pháp, Nhật, Mĩ nên phải đoàn kết, gắn bó để chiến thắng. Giai đoạn đầu 1945 – 1954 cách mạng 2 nước đều diễn ra dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 Dạng câu hỏi tương tự :
Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào từ năm 1946 đến năm 1975 và tóm tắt diễn biến của từng giai đoạn.
(Đề thi Tuyển sinh Đại học năm 2008)

Thảo luận cho bài: Câu 32: Quá Trình Phát Triển Của Cách Mạng Lào