Câu 30: Các Nước ASEAN

Các Nước ASEAN

Câu 30. Lập bảng kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung bảng kê: 

(Đề thi Học sinh giỏi Quốc gia – Bảng A, năm 1999)

Các Nước ASEAN

Các Nước ASEAN

Hướng dẫn làm bài.

Stt Tên nước Thủ đô Ngày giành

độc lập

Ngày gia

nhập ASEAN

Nét nổi bật

trong tình hình hiện nay

1 Việt Nam Hà Nội 2 – 9 – 1945 28 – 7 – 1995 – Thuộc địa của Pháp,

Nhật. Tháng 8 – 1945,

Cách mạng tháng Tám

thành công.

– Ngày 2 – 9 – 1945, chủ

tịch Hồ Chí Minh đọc bản

tuyên ngôn độc lập.

– Nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa đời.

– Nhân dân kháng chiến

chống Pháp và Mĩ.

– Ngày 30 – 4 – 1975, thắng

lợi hoàn toàn và tiến lên

chủ nghĩa xã hội trong cả

nước.

2 Campuchia Phômpênh 9 – 11 – 1953 30 – 4 – 1999 – Thuộc địa của Pháp –

Nhật. Triều đình phong

kiến chấp nhận Pháp thống

trị.

– Nhân dân Capuchia tiến

hành cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và

Đế quốc Mĩ.

– Ngày 17 – 4 – 1975, giải

phóng Phnôm Pênh.

– Ngày 7 – 1 – 1979, tiêu

diệt Pônpốt.

– Năm 1943, Vương quốc

Campuchia ra đời.

3 Lào Viêng

Chăn

12 – 10 – 945 23 – 7 – 1997 – Ngày 12 – 10 – 1945,

Cách mạng tháng Tám

thành công.

– Sau đó nhân dân Lào

kháng chiến chống Pháp

và Mĩ.

– Ngày 2 – 12 – 1975, thắng

lợi hoàn toàn.

– Cùng với Việt Nam, Lào

cũng phát triển theOo định

hướng Chủ nghĩa xã hội.

4 Singapore Singapore 9 – 8 – 1965 8 – 8 – 1967 – Năm 1957, Singapore

được thực dân Anh trao trả

độc lập.

– Năm 1956, Cộng hòa

Singapore ra đời.

– Hiện nay, Singapore trở

thành nước công nghiệp

mới NIC, là một trong bốn

con “Rồng” ở châu Á.

5 Malaysia Kualampur 31 – 8 – 1957 8 – 8 – 1957 – Tháng 2 – 1956, thực dân

Anh trao trả độc lập cho

Malaysia .

– Ngày 31 – 1 – 1984,

Malaysia tuyên bố là quốc

gia độc lập.

– Là nước công nghiệp tiên

tiến ở khu vực Đông Nam

Á. Đạt tốc độ tăng trưởng

kinh tế cao đứng thứ hai ở

khu vực Đông Nam Á (sau

Singapore).

6 Brunây Banđaxêri BêđaOan 1 – 1 – 1984 7 – 1 – 1984 – Năm 1945, thực dân Anh

chiếm Brunây.

– Ngày 1 – 1 – 1984,

Bunây tuyên bố độc lập,

Vương quốc Brunây ra

đời.

– Hiện nay, nền kinh tế

Brunây có nhiều bước tiến

đáng kể.

7 Myanmar Iangun 4 – 1 – 1948 23 – 7 – 1947 – Ngày 10 – 1947, thực dân

Anh buộc phải trao trả độc

lập cho Miến Điện.

– Ngày 4 – 1 – 1948, Liên

bang Miến Điện ra đời.

– Sau nhiều cuộc cải cách,

kinh tế hiện nay đạt tốc độ

tăng trưởng khá cao.

8 Thái Lan Bangkok Không mất

độc lập

8 – 8 – 1967 – Sau năm 1945, Thái Lan

phụ thuộc vào Mĩ, chống

lại ba nước Đông Dương.

– Cuối thập kỉ 80, chuyển

sang đối thoại hợp tác với

3 nước Đông Dương.

– Hiện nay kinh tế phát

triển nhanh chóng và đang

ở ngưỡng cửa của các

nước công nghiệp mới

(NICs).

9 Indonesia Jakarta 17 – 8 – 1945 8 – 8 – 1967 – Ngày 17 – 8 – 1945, Cách

mạng tháng Tám thành

công, Xucácnô đọc bản

tuyên ngôn độc lập. Cộng

hòa Indonesia ra đời.

– Ngày 11 – 1945, nhân

dân Indonesia kháng chiến

chống thực dân Hà Lan trở

lại xâm lược.

– Năm 1949, Indonesia kí

hiệp ước Lahay với Hà

Lan và trở thành nước nửa

thuộc địa.

– Năm 1953, khôi phục

kinh tế.

– Hiện nay là nước công

nghiệp tiên tiến ở Đông Nam Á

10 Philíppin Manila 4 – 7 – 1946 8 – 8 – 1967 – Ngày 4 – 7 – 1946, Mĩ

trao trả độc lập cho

Philíppin. Tuy nhiên Mĩ

vẫn khống chế Philíppin.

– Hiện nay là nước, kinh tế

có nhiều chuyển biến,

song còn nghèo, cần được

phát triển hơn.

Thảo luận cho bài: Câu 30: Các Nước ASEAN