Câu 29: Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Câu 29. Theo anh/chị, biến đổi to lớn nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì ?Tại sao ? 

 (Đề thi HSG Quốc gia, bảng B, năm 2003)
Hướng dẫn làm bài.
* Biến đổi to lớn nhất, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, lệ thuộc…trở thành những quốc gia độc lập.
* Bởi vì : Từ sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh… , nhiều nước đã trở thành nước công nghiệp mới (NIC), hoặc được mệnh danh là con Rồng kinh tế của châu Á…
Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Thảo luận cho bài: Câu 29: Biến Đổi To Lớn Nhất Ở ĐNA Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2