Câu 15: Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2
Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:
Câu 15. Vì sao phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và phát triển thắng lợi ?
 Hướng dẫn làm bài:
– Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt giai đoạn cuối của chiến tranh, các nước thuộc địa ở Á, Phi, Mĩ Latinh là nơi tập trung nhiều mâu thuẫn cơ bản nhất. Là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn dân tộc, giai cấp xã hội chằng chéo nhau trở nên rất căng thẳng.
– Trong thời kì này các lực lượng xã hội khác nhau như giai cấp tư sản dân tộc, vô sản ngày càng lớn mạnh. Một số đảng cộng sản, một số đảng tư sản đã nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở đây…
Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với thắng lợi của Liên Xô và các lực lượng dân chủ. Sự thất bại của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt đã tạo điều kiện có ý nghĩa quan trọng cho sự bùng nổ, phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.
– Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
– Sự lớn mạnh và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và các lực lượng dân chủ, hoà bình đã tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc…

Thảo luận cho bài: Câu 15: Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2