BTTN lý thuyết kim loại

BTTN lý thuyết kim loại

BTTN lý thuyết dưới đây giúp bạn đọc hệ thổng lại kiên thức của chương một cách khoa học.

Mời các bạn học sinh tham khảo:

Dạng toán hỗn hợp muối cacbonat (khó)

Câu 1: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:
a) Cu                                                          b) Al
c) Pb                                                           d) Ba
Câu 2: Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:
a) Cu                                                b) Al
c) Pb                                                 d) Ba
Câu 3: Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:
a) Cu                                                  b) Al
c) Pb                                                  d) Ba
Câu 4: Nhôm và sắt không phản ứng với:
a) Dung dịch bazơ                                          b) Dung dịch HCl
c) HNO3 và H2SO4 đặc, nguội                     d) HNO3 đặc, nóng
Câu 5: Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2:
a) Ba                                        b) Cu
c) Mg                                       d) Zn
Câu 6: Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:
a) Cu + ZnCl2                                            b) Zn + CuCl2
c) Ca + ZnCl2                                            d) Zn + ZnCl2
Câu 7: Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:
a) Cu, Ca, K, Ba                                         b) Zn, Li, Na, Cu
c) Ca, Mg, Li, Zn                                        d) K, Na, Ca, Ba
Câu 8: Để điều chế kim loại có thể:
a) Điện phân nóng chảy các hợp chất oxit tương ứng.
b) Dùng CO khử các hợp chất oxit.
c) Cả a, b đều đúng.
d) Cả a, b đều sai.

BTTN lý thuyết kim loại

BTTN lý thuyết kim loại

Câu 9: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:
a) Lần lượt NaOH và HCl
b) Lần lượt là HCl và H2SO4
c) Lần lượt NaOH và H2SO4 đặc nóng
d) Tất a, b, c đều đúng.
Câu 10 Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:
a) Cu + HCl                                      b) Al + H2SO4 đặc nguội
c) Al + ZnCl2                                   d) Fe + H2SO4 đặc nguội
Câu 11: Những tính chất vật lý đặc trưng của kim loại:
a) Có ánh kim, nhiệt độ nóng chảy cao.
b) Dẫn nhiệt, dẫn điện, độ rắn cao.
c) Độ rắn cao, khối lượng riêng lớn.
d) Có ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện.
Câu 12: Chọn mệnh đề đúng:
a) Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch bazơ.
b) Tất cả các kim loại đều không phản ứng với dung dịch axit.
c) Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ
d) Tất cả các mệnh đề trên đều sai.
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây đúng:
a) Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với axit.
b) Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
c) Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.
d) Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do sự tiếp xúc với oxi.
Câu 14: Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:
a) Cu, Na                                 b) Zn, Ag
c) Mg, Ni                                 d) Cu, Ag
Câu 15: Dãy các kim loại sau đây sắp xếp theo chiều hoạt động kim
loại tăng dần:
a) Fe, Cu, K, Mg, Al, Ba

b) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

c) Mg, K, Fe, Cu, Na

d) Zn, Cu, K, Mg
Câu 16: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt:
a) Tác dụng với axit, oxit axit, bazơ, muối.
b) Tác dụng với axit, oxit axit, HNO3 đặc nguội, tác dụng với muối.
c) Tác dụng với axit, oxit axit, không tác dụng HNO3 đặc nguội,
tác dụng với muối.
d) Tác dụng với axit, oxit axit, không tác dụng HNO3 loãng, tác
dụng với muối.
Câu 17: Chọn mệnh đề đúng:
a) Thép là hợp chất của sắt và cacbon.
b) Inox là hợp kim của sắt với cacbon và các nguyên tố khác là: Ni, Cr
c) Thép là hợp kim của sắt với cacbon và các nguyên tố khác  như: Si, Mn, S..
d) Các mệnh đề trên đều đúng.
Câu 18: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:
a) Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

b) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

c) Mg, K, Fe, Al, Na

d) Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba
Câu 19: Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn bạc nitrat:
a) Fe                                        b) K
c) Cu                                        d) Ag
Câu 20: Hợp kim là:
a) Hợp chất của sắt với cacbon và các nguyên tố khác.
b) Chất rắn thu được sau khi cho sắt tác dụng với cacbon.
c) Chất rắn thu được khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác nhau hoặc kim loại và phi kim.
d) Chất rắn thu được khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của sắt và cacbon.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:
a) Cu
Câu 2: Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:
b) Al

Giải thích

Vì Al phản ứng được với dd bazo
Câu 3: Trong các kim loại sau kim loại nào hoạt động mạnh nhất:
d) Ba
Câu 4: Nhôm và sắt không phản ứng với:
c) HNO3 và H2SO4 đặc, nguội

Giải thích

Do Al và Fe bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc, nguội
Câu 5: Dung dịch ZnCl2 có lẫn CuCl2. Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch ZnCl2:
d) Zn

Giải thích

Do có phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Lọc kết tủa ta thu được dd ZnCl2 tinh khiết
Câu 6: Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:
b) Zn + CuCl2
Câu 7: Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:
d) K, Na, Ca, Ba

Giải thích

a) loại vì có Cu

b) loại có Cu và Zn

c) loại có Zn
Câu 8: Để điều chế kim loại có thể:
c) Cả a, b đều đúng.
Câu 9: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:
a) Lần lượt NaOH và HCl
Giải thích

Al tan trong NaOH có khí

Mg tan trong HCl có khí

Cu không phản ứng với chất nào

Câu 10 Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:
c) Al + ZnCl2
Câu 11: Những tính chất vật lý đặc trưng của kim loại:
d) Có ánh kim, dẫn nhiệt, dẫn điện.
Câu 12: Chọn mệnh đề đúng:
c) Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây đúng:
c) Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.
Câu 14: Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn. Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:
d) Cu, Ag
Câu 15: Dãy các kim loại sau đây sắp xếp theo chiều hoạt động kim loại tăng dần:
b) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
Câu 16: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt:
c) Tác dụng với axit, oxit axit, không tác dụng HNO3 đặc nguội, tác dụng với muối.
Câu 17: Chọn mệnh đề đúng:
b) Inox là hợp kim của sắt với cacbon và các nguyên tố khác là Ni, Cr
Câu 18: Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:
c) Mg, K, Fe, Al, Na
Câu 19: Kim loại nào sau đây dùng làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn bạc nitrat:
c) Cu
Câu 20: Hợp kim là:
a) Chất rắn thu được khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều kim loại khác nhau hoặc kim loại và phi kim.

Thảo luận cho bài: BTTN lý thuyết kim loại