Bài 3: Xu Hướng Toàn Cầu Hóa, Khu Vực Hóa Kinh Tế

Xu Hướng Toàn Cầu Hóa, Khu Vực Hóa Kinh Tế

Mời các bạn tham khảo thêm tài liêu:

Bài 4: Một Số Vấn Đề Mang Tính Toàn Cầu

I. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

1. Toàn cầu hóa kinh tế

a. Khái niệm: Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt …và có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt nền KT- XH thế giới.

b. Nguyên nhân:

– Tác động của cuộc cách mạng khoa học -công nghệ .

– Bắt nguồn từ nhu cầu phát triển của từng nước.

– Xuất hiện các vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế giải quyết.

c. Biểu hiện:

– Thương mại quốc tế phát triển nhanh.

– Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh.

– Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

– Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

a. Mặt tích cực:

– Thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

– Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.

– Tăng cường hợp tác giữa các nước theo hướng ngày càng toàn diện trên pham vi toàn cầu.

b. Mặt tiêu cực:

Gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội, cũng như giữa các nước.

II. Xu hướng khu vực hóa kinh tế

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực:

a. Nguyên nhân hình thành: Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới các quốc gia có những nét tương đồng chung đã liên kết lại với nhau.

b. Các tổ chức lớn: NAFTA, EU, ASEAN, AFEC, MERCOSUR.

c. Các tổ chức tiểu vùng: Tam giác tăng trưởng Xingapo- Malaixia- Inđônêxia, Hiệp hội thương mại tự do châu Âu…

2. Hệ quả của khu vực hóa

a. Mặt tích cực:

– Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ.

– Thúc đẩy mở cửa thị trường các quốc gia, tạo thị trường khu vực lớn hơn.

– Thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

b. Mặt tiêu cực:

– Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm quyền lực quốc gia.

– Các ngành kinh tế bị cạnh tranh quyết liệt, nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm…


Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu đúng:

1. Toàn cầu hoá:

a. Là quá trình liên kết một số quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.

b. Là quá trình liên kết các nước phát triển trên thế giới về kinh tế, văn hoá, khoa học.

c. Tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế- xã hội của các nước đang phát triển.

d. Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về kinh tế, văn hoá, khoa học.

2. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (VB) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu là biểu hiện của:

a. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

b. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

c. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh.

d. Các công tin xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

Thảo luận cho bài: Bài 3: Xu Hướng Toàn Cầu Hóa, Khu Vực Hóa Kinh Tế