Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả Câu điều kiện ADVERB CLAUSES (1): RESULT – Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả 1/- Mệnh đề trạng ngữ dùng với “SO”: vì vậy, do đó Ex:      Hoa worked hard,...

Câu ước ( Wish)

Câu ước ( Wish) Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả Động từ “wish” được dùng để diễn tả một điều ước, một mong ước trái với thực tế. 1/ – Câu ước ở hiện tại (Present wish) S...