Câu ước ( Wish)

Câu ước ( Wish)

Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả

Động từ “wish” được dùng để diễn tả một điều ước, một mong ước trái với thực tế.

1/

– Câu ước ở hiện tại (Present wish)

S + wish + (that) + S + V (simple past)

Note: động từ tobe chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi

Ex:      I wish I knew how to fly an airplane.

I wish I had a lot of friends at school.

He wish he were a pilot.

2/

– Câu ước ở quá khứ (Past wish)

S + wish + (that) +S +  past perfect + PP

could have + PP

Ex:      I wish I had gone to the theater with you last night.

I wish that we could have been at your house last night.

Câu ước ( Wish)

Câu ước ( Wish)

3/

– Câu ước ở tương lai (future wish)

S + wish + (that) + S +  could/would + V

Were + V_ing

Ex:      We wish that you could come to the party tonight

I wish you would stop saying that.

She wishes that she were coming with us.

Thảo luận cho bài: Câu ước ( Wish)