Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài viết giới thiệu tóm tắt các phương pháp và quy trình tạo giống bằng công nghệ tế bào

I. Phương pháp tạo giống  công nghệ tế bào

Công nghệ tế bào là một ngành kĩ thuật áp dụng phương pháp nuôi cấy mô hoặc tế bào trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh mang đặc tính của cơ thể cho mô, tế bào.

Các giai đoạn của công nghệ tế bào

Bước 1 : Tách các tế bào từ cơ thể động vật hay thực vật

Bước 2 :  Nuôi cấy tế bào trong môi trường nhân tạo để hình thành mô sẹo

Bước 3 : Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành các cơ quan hoặc tạo thành cơ thể hoàn chỉnh.

Các phương pháp tạo giống mới bằng công nghệ tế bào ở động vật và thực vật

Các phương pháp tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Cơ sở di truyền

–  Cơ sở khoa học  của phương pháp nhân giống bằng công nghệ tế bào là tính toàn năng của của tế bào sinh vật

– Mỗi tế bào trong cơ thể sinh vật dều được phát sinh từ hợp tử thông qua quá trình phân bào nguyên nhiễm. Điều đó có nghĩ là bất kì tế bào nào của thực vật như rễ, thân, lá… ở thực vật đều chứa thông tin di truyền  cần thiết của một cơ thể hoàn chỉnh và các tế bào đều có khả năng sinh sản vô tính để tạo thành cây trưởng thành.

Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào

II. Tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật

  • Công nghệ nuối cấy hạt phấn

Ưu điểm của phương pháp này là tạo ra các dòng thuần chủng; tính trạng chọn lọc được sẽ rất ổn định.

Tạo dòng thuần lưỡng bội từ dòng đơn bội dựa trên đặc tính của hạt phấn là có khả năng mọc trên môi trường nhân tạo thành dòng đơn bội và tất cả các gen của dòng đơn bội được biểu hiện ra kiểu hình cho phép chọn lọc invitro (trong ống nghiệm) những dòng có đặc tính mong muốn.

Ứng dụng

Quy trình tạo giống bằng biện pháp nuôi cấy

 hạt phấn

 – Dùng để chọn các cây có dặc tính chống chịu hạn, chịu lạnh, chịu mặn, kháng thuốc diệt cỏ…

– Dùng để tạo ra dòng thuần chủng, tính trạng chọn lọc sẽ rất ổn định.

 

 
  • Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo

Ưu điểm của phương pháp này là nhân nhanh giống cây trồng quý – hiếm và sạch bệnh, tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu gen giống với cá thể ban đầu .

Cách tiến hành :

Ứng dụng : Nhân nhanh các giống cây có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sống và duy trì ưu thế lai

  • Dung hợp tế bào trần

Ưu điểm của phương pháp này là tạo ra các cây lai khác loài mang đặc điểm của cả 2 loài nhưng không cần phải trải qua sinh sản hữu tính,  tránh hiện tượng bất thụ của con lai.

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp dung hợp tế bào trần

Thành tựu tạo ra giống mới từ phương pháp dung hợp tế bào trần 

Sơ đồ tạo cây lai pomato

  • Chọn dòng tế bào xô ma có biến dị 

Ưu điểm là tạo các giống cây trồng mới, có các kiểu gen khác nhau của cùng một giống ban đầu

Phương pháp này tạo ra các giống mới dựa vào hiện tượng  đột biến gen và biến dị số lượng NST tạo thể lệch bội khác nhau

Quy trình tạo giống mới từ chọn dòng tế bào xô ma có biến dị

III. Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào ở động vật 

  • Cấy truyền phôi 

  • Nhân bảo vô tính ở động vật 

Thảo luận cho bài: Tạo giống mới bằng công nghệ tế bào