Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp )

Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp ) Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Công nghiệp Hình thành sớm và phát triển mạnh trong thời kì CNH, HĐH. Giá trị...

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng ( tiếp ) I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ – Vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm đồng bằng châu thổ...