Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

   Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Nghị luận về tình bạn trong đó có câu ghép chính phụ

Đề bài: Vận dụng kiến thức đã học về phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo trong câu thơ sau:

   “ Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

      Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng

                              (Nguyễn Khoa Điềm – Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ)

Câu thơ gợi cho em nhớ đến câu thơ nào (cũng dùng phép tu từ ấy trong bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương.

Bài làm:

– Tác giả dùng biện pháp tu từ ẩn dụ ở câu thơ thứ hai: ” Mặt trời của mẹ, thì nằm trên lưng

   Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

   Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

– Từ ” mặt trời ” chỉ em bé trên lưng mẹ đã thể hiện được sự gắn bó không rời giữa hai mẹ con cũng như tình yêu con vô bờ  của người mẹ Tà Ôi . Mẹ coi đứa con bé bỏng như một nguồn sống , nguồn nuôi dưỡng lớn lao cho niềm tin của mẹ vào ngày mai chiến thắng.

Câu thơ trong bài ”Viếng lăng Bác”

” Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”

Thảo luận cho bài: Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ