Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Bài tập về trọng âm Tiếng Anh

Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: trọng âm Tiếng Anh
 Choose the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 1:
 • A. eliminate
Question 2:
 • A. resources
Question 3:
 • A. reject
Question 4:
Question 5:
Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: trọng âm Tiếng Anh

Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: trọng âm Tiếng Anh

Question 6:
Question 7:
Question 8:
Question 9:
Question 10:
Question 11:
Question 12:
 • A. maximum
Question 13:
Question 14:
Question 15:
Question 16:
Question 17:
Question 18:
 • A. panda
Question 19:
Question 20:

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. C
 4. B
 5. B
 6. A
 7. C
 8. B
 9. D
 10. B
 11. B
 12. B
 13. A
 14. D
 15. D
 16. D
 17. B
 18. C
 19. B
 20. B

Thảo luận cho bài: Luyện thi THPT quốc gia môn Anh theo chuyên đề: Bài tập về trọng âm Tiếng Anh