Suy nghĩ về trí và nhân

Suy nghĩ về trí và nhân Suy nghĩ về trí và nhân qua câu chuyện sau: “Thầy Từ Lộ đến bái kiến đức Khổng Tử. Khổng Tử liền hỏi: – Thế nào là người trí, thế nào là người...