Chương V: Bài tập suất điện động tự cảm

Chương V: Bài tập suất điện động tự cảm

Chương V: Bài tập suất điện động cảm ứng của đoạn dây chuyển động

Bài tập suất điện động tự cảm, độ tự cảm của ống dây. Các dạng bài tập suất điện động tự cảm độ tự cảm của ống dây chương trình vật lý lớp 11 cơ bản nâng cao.

I/ Tóm tắt lý thuyết

II/ Bài tập suất điện động tự cảm, độ tự cảm của ống dây
Bài tập 1. Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Tính từ thông qua mỗi vòng dây.
c) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

a) L = 4π.10-7µN2lN2lS = 4π.10-7µN2lN2ld24d24π = 0,02 H.
b) Từ thông qua ống dây: Φ = Li = 0,04 Wb.
Từ thông qua mỗi vòng dây: Φ1 = ΦNΦN = 4.10-5 Wb.
c) etc = L|Δi/Δt| = 0,4 V.

Bài tập 2. Một cuộn tự cảm có L = 3 H được nối với nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong không đáng kể, điện trở của cuộn dây cũng không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao lâu kể từ lúc nối vào nguồn điện, cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị 5 A? giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian.

etc = L|Δi/Δt| = e => t = 2,5 s.

Bài tập 3. Một cuộn tự cảm có L = 50 mH cùng mắc nối tiếp với một điện trở R = 20 Ω, nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Xác định tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện I tại:
a) Thời điểm ban đầu ứng với I = 0.
b) Thời điểm mà I = 2 A.

Ta có: e + etc = e – LΔi/Δt = RI => Δi/Δt = (e – RI)/L
a) Thời điểm ban đầu với I = 0:
Δi/Δt= e/L= 1,8.103 A/s.
b) Thời điểm I = 2 A:
Δi/Δt= (e-RI)/L = 103 A/s.

Bài tập 4. Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện bằng bao nhiêu?

Δi/Δt = etc/L = 500 A/s.

Bài tập 5. Tìm độ tự cảm của một ống dây hình trụ gồm 400 vòng, dài 20 cm, tiết diện ngang 9 cm2 trong hai trường hợp:
a) Ống dây không có lõi sắt.
b) Ống dây có lõi sắt với độ từ thẩm µ = 400.

a) L = 4π.10-7N2lN2lS = 9.10-4H.
b) L = 4π.10-7µN2lN2lS = 0,36 H.

Bài tập 6. Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

L = 4π.10-7µ N2lN2lS = 4π.10-7µ N2lN2ld24d24π = 5.10-4 H;
etc = L|Δi/Δt|

Bài tập 7. Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau thời gian Δt = 0,01 s, cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.

etc = L|Δi/Δt| => L = 0,2 H

Bài tập 8. a/ Thiết lập công thức tính độ tự cảm của ống dây diện có chiều dài l, tiết diện S, gồm tất cả N vòng dây và lõi là không khí
b/ Xét trườnghợp ống dây trên có lõi làm bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm là µ. Thiết lập công thức tính độ tự cảm của ống dây điện khi đó.
c/ Áp dụng l = 50cm, N = 1000 vòng, S = 10cm2 (lõi không khí µ = 1)

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 9. Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2A về 0 trong khoảng thời gian 0,4s. Tìm độ lớn suất điện động tự cảm xuất điện trong khoảng thời gian nói trên

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 10. Trong mạch điện như hình vẽ, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Lúc đầu đóng khóa k về vị trí a để nạp năng lượng cho cuộn cảm L, khi đó dòng điện qua L bằng 1,2A. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R. Biết độ tự cảm L = 0,2H.
Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 11. Ống dây có L = 0,01H được nối vào mạch như hình vẽ. Cho E = 1,6V, r = 1Ω; R = 7Ω khóa K đang ngắt, lúc t = 0 đóng k.
a/ Tính cường độ dòng điện trong mạch ngay khi đóng k ( t= 0)
b/ sau khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện trong mạch bằng 0,2A
Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 12. Một ống dây có chiều dài là 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính 40cm
a/ Tính độ tự cảm của ống dây
b/ Cho dòng điện chạy trong ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, xác định suất điện động tự cảm của ống dây.
c/ hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây khi dòng điện trong ống dây bằng 5A.
d/ năng lượng từ trường bên trong ống dây khi dòng điện qua ống dây có giá trị 5A

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 13. Một ống dây được cuốn với mật độ 2000 vòng/m. Chiều dài của ống dây là 2m, thể tích của ống dây là 200cm3
a/ Tính số vòng dây trên ống dây
b/ Độ tự cảm của ống dây
c/ nếu dòng điện I = 10A chạy trong ống dây thì từ trường của ống dây là bao nhiêu
d/ nếu dòng điện nói trên tăng đều từ 0 đến 10A trong thời gian 2s thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu
e/ năng lượng từ trường và mật độ năng lượng từ cực đại bên trong ống dây.

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 14. Cho dòng điện I = 20A chạy trong ống dây có chiều dài 0,5m. Năng lượng từ trường bên trong ống dây là 0,4J.
a/ Xác định độ tự cảm của ống dây
b/ Nếu ống dây gồm 1500 vòng dây, thì bán kính của ống dây là bao nhiêu

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 15. Một ống dây dài 40cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ 0 → 4A
a/ Năng lượng của từ trường bên trong ống dây
b/ Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là 1,2V tính thời gian dòng điện biến thiên.

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 16. Ống dây dài 50cm, diện tích ngang của ống dây là 10cm2 gồm 1000 vòng dây
a/ Tính độ tự cảm của ống dây
b/ Cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian 0,1s tính suất điện tự cảm trong ống dây.

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 17. Trong lúc đóng khóa k, dòng điện biến thiên 50A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 0,2V. Biết ống dây có 500 vòng dây. Khi có dòng điện I = 5A chạy qua ống dây đó, hãy tính
a/ độ tự cảm của ống dây
b/ từ thông qua ống dây và từ thông qua mỗi vòng dây
c/ năng lượng từ trường ống dây

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 18. Một ống dây điện có lõi bằng vật liệu sắt từ có độ từ thẩm là µ = 104, cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 0,05T. Tính mật độ năng lượng từ trường trong ống dây.

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 19. Một ống dây dài 50cm, bán kính 1cm cuốn 800 vòng dây. Dòng điện chạy qua ống là I = 2A (trong ống dây chứa không khí) tính
a/ hệ số tự cảm của ống dây
b/ từ thông qua tiết diện ngang của ống dây
c/ năng lượng từ trường trong ống dây

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 20. Một ống dây dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời gian (đồ thị). Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống trong hai trường hợp
a/ Sau khi đóng công tắc với thời điểm t = 0,05s
b/ từ thời điểm t = 0,05s trở về sau.
Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 21. Cho mạch điện như hình vẽ, L = 1H, E =12V, r = 0 điện trở của biến trở là 10Ω. Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn 5Ω
Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông
a/ Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên.
b/ Tính cường độ dòng điện trong mạch trong khoảng thời gian trên

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Bài tập 22. Cho mạch điện như hình vẽ
Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông
E = 3V; r = 1Ω; R1 = 2Ω; R2 = 5Ω; R3 = 1Ω, C = 10µF. Bỏ qua điện trở của dây nối và khóa k
a/ Đóng khóa k và chốt 1. Tính cường độ dòng điện qua R1 và điện tích của tụ C khi dòng điện đã ổn định.
b/ đảo khóa k từ chốt 1 sang chốt 2. Tính tổng điện lượng chuyển qua điện trở R3 kể từ khi đảo khóa k.
c/ Ngắt khóa k, thay tụ điện C bằng một cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH. Đóng khóa k và chốt 1 thì cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng dần. Tính tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua cuộn dây tại thời điểm dòng điện có cường độ 0,35A. Bỏ qua điện trở của cuộn dây.

Bài tập suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông

Thảo luận cho bài: Chương V: Bài tập suất điện động tự cảm