Chương VII: Bài tập quang hình học thấu kính

Chương VII: Bài tập quang hình học thấu kính

Chương VII: Bài tập thấu kính cơ bản

Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ dạng bài vẽ hình vật lý phổ lớp 11 chương trình cơ bản, nâng cao

I/ Tóm tắt lý thuyết

II/ Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, dạng bài tập vẽ hình
Bài tập 1. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 2. Trình bày cách vẽ và vẽ hình để xác định vị trí ảnh S’ của điểm sáng S trong các trường hợp sau.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 3. Cho vật sáng AB có dạng đoạn thẳng AB, A nằm trên trục chính và cách quang tam O như hình. Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính, nói rõ cách dựng.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 4. Hãy trình bày cách vẽ hình ảnh A’B’ của vật sáng AB trong các trường hợp sau
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 5. Trình bày cách vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB trong các trường hợp sau.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 6. Trong hình xy là trục chính O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A
a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 7. Trong hình xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A.
a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 8. xy là trục chính, O là quang tâm, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A.
a/ Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính.
b/ Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí các tiêu điểm chính
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 9. Hãy xác định loại thấu kính, quang tâm O và các tiêu điểm chính của thấu kính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 10. Trong các hình sau đây, xy là trục chính thấu kính, S là điểm vật thật, S’ là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp bằng phép vẽ hãy xác định S’ là ảnh gì? thấu kính thuộc loại nào? các tiêu điểm chính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 11. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh. Bằng phép vẽ hãy xác định A’B’ là ảnh gì? thấu kính thuộc loại nào? các tiêu điểm chính và quang tâm O của thấu kính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 12. Cho AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB. Hãy xác định: Tính chất vật, ảnh, loại thấu kính. Bằng phép vẽ đường đi của tia sáng, xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập 13. Một học sinh khác đặt bút chì ở vị trí bất kỳ thì thấy ảnh A’B’ và AB nằm như hình vẽ. Bằng phép vẽ có phân tích hãy xác định quang tâm và tiêu điểm của thấu kính.
Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Bài tập quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông

Thảo luận cho bài: Chương VII: Bài tập quang hình học thấu kính