Chương IV: Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau

Chương IV: Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau

Chương IV: Bài tập lực từ tác dụng lên khung dây

Bài tập từ trường, cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau do hai dòng điện gây ra

I/ Phương pháp giải

II/ Bài tập từ trường, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm bằng không của hai dòng điện
Bài tập1. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 15cm trong không khí có I1=10A; I2=5A . Xác định vị trí của M để BM=0

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông
I1 và I2 cùng chiều => hệ phương trình xác định vị trí của điểm M
I1AM=I2BMI1AM=I2BM
AM + BM=15cm
giải hệ phương trình trên => AM=10 cm; MB=5 cm.

Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10cm trong không khí có I1=20A; I2=10A . Xác định vị trí của M để BM=0

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông
I1AM=I2BMI1AM=I2BM
AM=BM + 10cm
Giải hệ phương trình trên => AM=20 cm; BM=10cm.

Bài tập 3. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 Biết
a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 4A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 6cm.
b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1 có cường độ 2A, dòng điện I2 có cường độ 8A đặt cách nhau 6cm

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập 4. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0. Biết
a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I1 có cường độ 3A, dòng điện I2 có cường độ 1A đặt cách nhau 8cm.
b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I1 có cường độ 1A, dòng điện I2 có cường độ 4A đặt cách nhau 12cm

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập 5. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có dòng điện I1 = 2A; I2 = 3A, ngược chiều nhau.
b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A cùng chiều nhau.

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập 6. Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I2 = 8A. Xác định chiều của I2 và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập 7. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 42cm. Có I1 = 3A, I2 = 1,5A. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi
a/ Hai dòng điện cùng chiều
b/ Hai dòng điện ngược chiều

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Bài tập 8. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có các dòng điện I1 = 4A, I2 = 1A ngược chiều nhau
b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 3A cùng chiều nhau

Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau vật lý phổ thông

Thảo luận cho bài: Chương IV: Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau