Chương III: Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Chương III: Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Chương III: Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen

1/ Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở:
Hình ảnh điện trở hay sử dụng trong các mạch điện xoay chiều

Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
Biểu thức hiệu điện thế mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R

uR=UoRcos(ωt+φu)uR=UoRcos(ωt+φu)

Biểu thức cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R

i=uRi=uR=UoRRcos(ωt+φu)UoRRcos(ωt+φu)
i=Iocos(ωt+φi)i=Iocos(ωt+φi)
Lưu ý: mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R cho cả dòng điện 1 chiều và xoay chiều đi qua.​

2/ Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L
Hình ảnh cuộn cảm thuần L thường sử dụng trong các mạch điện xoay chiều
Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm L
Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
Cuộn dây thuần cảm L (điện trở của cuộn dây r = 0) => sau này trong các bài toán điện xoay chiều nếu đầu bài cho cuộn dây thuần cảm => bạn chỉ xét hệ số tự cảm L; nếu đầu bài cho cuộn cảm (hoặc cuộn dây) bạn sẽ phải xét thêm r ≠ 0.

xem thêm: Hiện tượng tự cảm là gì? suất điện động tự cảm

Biểu thức cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều chỉ có cuận dây thuần cảm L

i=Iocos(ωt+φi)i=Iocos(ωt+φi)

Biểu thức hiệu điện thế mạch điện xoay chiều chỉ có cuận dây thuần cảm L

uL=etc=LdidtuL=etc=−Ldidt
uL=LωIosin(ωt+φi)uL=LωIosin(ωt+φi)
uL=LωIocos(ωt+φi+π2)uL=LωIocos(ωt+φi+π2)
uL=UoLcos(ωt+φu)uL=UoLcos(ωt+φu)
Lưu ý: Dòng điện không đổi đi qua cuộn dây không gây ra hiện tượng tự cảm, chỉ có dòng điện xoay chiều qua cuộn dây mới sinh ra hiện tượng tự cảm => sinh ra cảm kháng.​

3/ Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C
Hình ảnh các loại tụ điện thường sử dụng cho mạch điện xoay chiều trong thực tế
Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện
Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
xem thêm: Tụ điện là gì? năng lượng điện trường của tụ điện

Biểu thức hiệu điện thế mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

uC=UoCcos(ωt+φu)uC=UoCcos(ωt+φu)
Biểu thức điện tích của tụ điện​
q=C.u=C.UoCcos(ωt+φu)q=C.u=C.UoCcos(ωt+φu)

Biểu thức cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

i=dqdti=dqdt = ωC.UoCsin(ωt+φu)−ωC.UoCsin(ωt+φu)
i=ωC.UoCcos(ωt+π2φu)i=ωC.UoCcos(ωt+π2−φu)
i=UoCZCcos(ωt+π2φu)i=UoCZCcos(ωt+π2−φu)
i=Iocos(ωt+φi)i=Iocos(ωt+φi)
Lưu ý: Dòng điện một chiều không thể đi qua tụ. Dòng điện xoay chiều có thể đi qua tụ điện => sinh ra dung kháng
Bảng tổng kết những lưu ý cần nhớ đối với các loại mạch điện xoay chiều chỉ chứa 1 phần tử.
Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Thảo luận cho bài: Chương III: Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử