Chương III: Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen

Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen

Chương III: Công suất của mạch điện xoay chiều, ý nghĩa hệ số công suất

Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C; thứ tự R, L, C trong mạch có thể thay đổi.

Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen

Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen

1/ Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp:
Sơ đồ mạch điện R,L,C mắc nối tiếp

Phương trình cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều:

i = Iocos(ωt + φi)​

=> Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R

uR = UoRcos(ωt + φi)​

=> Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C

uC = UoCcos(ωt + φi – π/2)​

=> Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuận cảm thuần L

uL = UoLcos(ωt + φi + π/2)​

Biểu thức điện áp tức thời của mạch điện xoay chiều R, L, C:

u = uR + uL + uC
Dạng véctơ: U=UR+UL+UCU→=UR→+UL→+UC→

2/ Phương pháp giản đồ Fre-nen:
Biểu diễn riêng từng điện áp uR; uL ;uC
uR = UoRcos(ωt + φi) => uR và i cùng pha biểu diễn như hình minh họa
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
uL = UoLcos(ωt + φi + π/2) => uL sớm pha π/2 so với i biểu diễn như hình minh họa
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
uC = UoCcos(ωt + φi – π/2) => uC chậm (trễ) pha π/2 so với i biểu diễn như hình minh họa
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
a/ Phương pháp chung gốc: vẽ các véc tơ điện áp sao cho gốc của chúng xuất phát phát tử một điểm. Các trục (i, u, uR; uL ;uC) có thể vẽ tương ứng với giá trị hiệu dụng (I; U; UR; UL; UC) hoặc (I; Z; R; ZL; ZC)
Trường hợp 1: UL > UC => ZL > ZC
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
Trường hợp 2: UL < UC => ZL < ZC
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
Trong đó:

b/ Phương pháp véc tơ đa giác (sẽ trình bày kỹ hơn khi áp dụng giải bài tập)
Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen
3/ Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp:
Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp là hiện tượng cường độ dòng điện trong mạch R,L,C đạt đến giá trị cực đại khi ZL = ZC

Thảo luận cho bài: Chương III: Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, giản đồ Frenen