Chương III: Bài tập dòng điện trong chân không

Chương III: Bài tập dòng điện trong chân không

Phương pháp giải bài tập dòng điện trong chân không chương dòng điện trong các môi trường, vật lý lớp 11 chương trình cơ bản, nâng cao.

I/ Tóm tắt lý thuyết

Chương III: Bài tập dòng điện trong chân không

Chương III: Bài tập dòng điện trong chân không

II/ Bài tập dòng điện trong chân không vật lý lớp 11 chương dòng điện trong các môi trường.
Bài tập 1. Cường độ dòng điện bão hòa trong điốt chân không bằng 1mA. Xác định số electron bứt ra khỏi mặt catot trong thời gian 1 giây.

N = I.t/|e| = 6,25.1015

Bài tập 2. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một súng eletron là 2500V. Tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Coi vận tốc của electron khi vừa bứt ra khỏi catot bằng không.

Wđ = 0,5mv2 = |e|UAK => v = 2,96.107 (m/s)

Bài tập 3. Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thế giữa hai cực là 200V. Tính
a/ Động năng và vận tốc của các electron tại anot
b/ Lực tác dụng lên electron khi nó di chuyển từ catôt đến anot
c/ Thời gian electron di chuyển đến anot
d/ Trong thời gian 20s có 1,25.108 electron đến được anot. Tính cương độ dòng điện trong mạch đèn.

a/ Wđ = 0,5mv2 = |e|U = 3,2.10-7(J) => v = 8,4.106(m/s)
b/ F = |e|E = 3,2.10-15N
c/ a = F/m => t = 2da2da = 2,4.10-9s
d/ I = q/t = N.|e|/t = 0,01A

Bài tập 4. Catot của một đi ot chân không có diện tích mặt ngoài 10mm2. Dòng bão hòa 10mA. Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong 1 giây.

N = I.t/|e| = 6,25.1016 electron
n = N/S = 6,25.1021 hạt/m2

Bài tập 5. Đặc tuyến vôn ampe của một điốt chân không biểu diễn bởi hệ thức I = aU + bU2 ( a = 0,15mA/V; b = 0,005mA/V2). I là cường độ dòng điện qua điot, U là hiệu điện thế giữa A và K. Điot mắc vào một nguồn có E = 120V; r = 0 nối tiếp với điện trở R = 20KΩ. Tính cường độ dòng điện qua điot

gọi Ro là điện trở của điot => U = I.Ro
I = aU + bU2 => I = a.I.Ro + b(I.Ro)2 => I = (1 – aRo)/(b.Ro2)
I = E/(R + Ro) => (1 – aRo)/(bRo2) = E/(R+Ro) => Ro = 4000Ω
=> I = E/ (R +Ro) = 5mA

Thảo luận cho bài: Chương III: Bài tập dòng điện trong chân không