Chương II: Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Chương II: Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Chương II: Định luật II Newton, khái niệm mức quán tính

Lực hấp dẫn là lực hút nhau của mọi vật trong vũ trụ. Lực hấp dẫn giữa hai vật tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Chương II: Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Chương II: Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

1/ Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn:

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời khi đang ngồi dưới gốc táo, một quả táo bỗng rơi vào đầu Newton, khiến trong đầu ông nẩy sinh nhiều câu hỏi.​

xuất phát từ những câu hỏi chưa lời giải đáp, ông đã đào sâu nghiên cứu và đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn.

2/ Vận dụng định luật vạn vật hấp dẫn:
Bài tập 1: Biết rằng khối lượng của Trái Đất là 6.1024kg, khối lượng của quả táo là 500g, khoảng cách từ mặt đất đến quả táo là 5m, bán kính Trái đất là 6400km. Tính lực hấp dẫn giữa hai vật và giải thích tại sao quả táo lại rơi xuống đất mà không có trường hợp ngược lại.
Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Fhd=Gm1m2(R+h)2Fhd=Gm1m2(R+h)2=6,67.10116.1024.0,5(6400.103+5)26,67.10−116.1024.0,5(6400.103+5)2=4,885N​

Lực Trái Đất hút quả táo=lực của quả táo hút Trái Đất=lực hấp dẫn=4,885N
Áp dụng định luật II Newton
Gia tốc sinh ra do lực hút của Trái Đất lên quả táo:

a12=Fhdm2a12=Fhdm2=9,77 (m/s2)​

Gia tốc sinh ra do lực hút của quả táo lên Trái Đất:

a21=Fhdm1a21=Fhdm1=8,14.10-25 (m/s2)​

a12 >>> a21 => quả táo bắt buộc phải chuyển động (rơi) về phía Trái Đất
Bài tập 2: Cùng với các dữ liệu của bài toán trên, nhưng thay quả táo bằng Mặt trăng có khối lượng 7,37.1022kg, khoảng cách tới Trái Đất là 38.107m. Tính lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất?
Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn

Fhd=Gm1m2r2Fhd=Gm1m2r2=6,67.10116.1024.7,37.1022(38.107)26,67.10−116.1024.7,37.1022(38.107)2=2,04.1020 N​

Lực Trái Đất hút Mặt Trăng=lực của Mặt Trăng hút Trái Đất=lực hấp dẫn=2,04.1020 N
Áp dụng định luật II Newton
Gia tốc sinh ra do lực hút của Trái Đất lên Mặt Trăng:

a12=Fhdm2a12=Fhdm2=2,77.10-3 (m/s2)​

Gia tốc sinh ra do lực hút của Mặt Trăng lên Trái Đất:

a21=Fhdm1a21=Fhdm1=2,4.10-5 (m/s2)​

Bài toán 3: Tính lực hấp dẫn giữa 2 tàu biển trọng tải 50000 tấn đi cách nhau một khoảng 100m.

Fhd=Gm1m2r2Fhd=Gm1m2r2=6,67.10115.107.5.107(100)26,67.10−115.107.5.107(100)2=16 N​

16N tương đương với lực đè của một vật có khối lượng 1,6kg (tương đối nhỏ) vì vậy đối với các vật trên mặt đất lực hấp dẫn gần như không đáng kể.
3/ Lực hấp dẫn và trọng lực:
Trọng lực (lực hút của Trái đất lên một vật):

P=m.g => g=Pmg=Pm (1)​

Lực hấp dẫn giữa Trái đất (khối lượng M) và vật khối lượng m

Fhd=GM.m(R+h)2Fhd=GM.m(R+h)2 => Fhdm=GM(R+h)2Fhdm=GM(R+h)2 (2)​

(1) và (2) đều là công thức xác định lực hút của Trái đất lên vật => Fhd = P = mg =>

Kết luận: Trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn.

Thảo luận cho bài: Chương II: Lực hấp dẫn là gì? Định luật vạn vật hấp dẫn