Bài tập liên quan đến quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Bài tập liên quan đến quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Bài tập tự luận di truyền quần thể

Bài viết giới thiệu một số dạng toán thường gặp trong quần thể tự thụ phấn

Bài 1: Một QT thực vật ở thế hệ XP đều có KG Aa. Tính theo lí thuyết TL KG AA trong QT sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

A.46,8750 %          B.48,4375 %                         C.43,7500 %                 D.37,5000 %

Bài 2: 1 QT có 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa. Xác định CTDT của QT trên qua 3 thế hệ tự phối.

A.0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa                  B.0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

C.0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                 D.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Bài 3: Nếu ở P TS các KG của QT là :20%AA :50%Aa :30%aa ,thì sau 3 thế hệ tự thụ, TS KG AA :Aa :aa sẽ là :

A.51,875% AA : 6,25% Aa : 41,875% aa      B.57,250% AA : 6,25% Aa :  36,50%aa

C.41,875% AA : 6,25% Aa : 51,875% aa      D.36% AA : 48% Aa : 16% aa

Bài tập liên quan đến quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Bài tập liên quan đến quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Bài 4: QT tự thụ phấn có thành phân KG là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì TL thể ĐH chiếm 0,95 ?

A. n = 1    ;     B. n = 2         C. n = 3            D. n =  4

Bài 5: Một QT XP có TL của thể dị hợp Bb bằng 60%. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, TL của thể dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phối đã xảy ra ở QT tính đến thời điểm nói trên là bao nhiêu?

A. n = 1    ;     B. n = 2         C. n = 3            D. n =  4

Bài 6: Một QT Thực vật tự thụ phấn có TL KG ở thế hệ XP: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết cá thể có KG aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết TL KG thu được ở F1 là:

A.0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa              B.0,7AA : 0,2Aa ; 0,1aa

C.0,36AA  : 0,24Aa : 0,40aa                   D.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa

Bài 7 : Xét một QT thực vật có TP KG là 25% AA : 50% Aa : 25% aa. Nếu tiến hành tự thụ phấn bắt buộc thì TL KG ĐH ở thế hệ F2

A. 12,5%.                               B. 25%.                                  C. 75%.               D. 87,5%.

Thảo luận cho bài: Bài tập liên quan đến quần thể tự thụ phấn và giao phối gần