Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập năng lượng, lực căng, gia tốc của con lắc đơn

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn vật lý lớp 12 chương trình ôn thi vật lý quốc gia trực tuyến chương dao động cơ

I/ Tóm tắt lý thuyết:

II/ Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn
Bài tập 1. tần số dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng trường g là
A. f=2πlgf=2πlg
B. f=2πglf=2πgl
C. f=12πglf=12πgl
D. f=12πlgf=12πlg

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 2. một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. lấy π2 = 10. Chu kỳ dao động của con lắc là
A. 1s
B. 0,5s
C. 2,2s
D. 2s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 3. tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2π/7 (s). tính chiều dài, tần số và tần số góc dao động của con lắc đơn
A. 0,2m; 1,2Hz; 7rad/s
B. 0,3m; 1Hz; 6,7rad/s
C. 0,2m; 1,1Hz; 7rad/s
D. 0,3m; 1,1Hz; 6,7rad/s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 4. tại nơi có g = 9,8m/s2 một con lắc đơn và một con lắc lò xo dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49cm, lò xo độ cứng 10N/m. Tính khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo
A. 450g
B. 500g
C. 550g
D. 600g

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 5. tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ 2,83s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5l thì con lắc dao động với chu kỳ là
A. 1,42s
B. 2s
C. 3,14s
D. 0,71s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 6. con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 = 1,5s; con lắc đơn chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,9s. Tinh chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài l1 – l2 tại nơi đó
A. T = 1,5s
B. T = 1,8s
C. T = 0,9s
D. T = 1,2s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 7. một con lắc đơn có chu kỳ 2s. nếu tăng chiều dài con lắc thêm 20,5cm thì chu kỳ dao động là 2,2s. Tìm gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm
A. 10m/s2
B. 9,625m/s2
C. 9,81m/s2
D. 15m/s2

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 8. một con lắc đơn chiều dài 99cm có chu kỳ dao động 2s tại A. đem con lắc đến B, ta thấy con lắc thực hiện 100 dao động mất 199s. Hỏi gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu % so với gia tốc trọng trường tại A
A. tăng 1%
B. giảm 1%
C. tăng 2%
D. giảm 2%

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 9. tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn dao động điều hòa trong khoảng thời gian Δt, con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Tìm chiều dài ban đầu của con lắc
A. 100cm
B. 120cm
C. 140cm
D. 160cm

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 10. tại một nơi xác định chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. gia tốc trọng trường
B. chiều dài con lắc
C. căn bậc hai của gia tốc trọng trường
D. căn bậc hai của chiều dài con lắc

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 11. tại một nơi trên mặt đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn
A. tăng khi khối lượng vật năng của con lắc tăng
B. không đổi khi khối lượng vật nặng của con lắc thay đổi
C. không đổi khi chiều ài của dây treo con lắc thay đổi
D. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 12. khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ
A. giảm và gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
B. không đổi vì gia tốc trọng trường không thay đổi theo độ cao
C. tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 13. một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu của sợi dây mềm, nhẹ không dãn. dài 64cm. Con lắc dao động tại nơi có g = π2 m/s2. chu kỳ dao động của con lắc
A. 2s
B. 1,6s
C. 1s
D. 0,5s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 14. tại cùng một nơi trên trái đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ 2s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kỳ
A. 2s
B. 2√2s
C. √2s
D. 4s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 15. tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2s. chiều dài l bằng
A. 2m
B. 1m
C. 2,5m
D. 1,5m

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Bài tập 16. hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2. tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 2,7s và 0,9s. Chu kỳ dao động của hai con lắc đơn chiều dài l1 và l2 là
A. 2s và 1,8s
B. 0,6s và 1,8s
C. 2,1s và 0,7s
D. 5,4s và 1,8s

Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn

Thảo luận cho bài: Bài tập con lắc đơn, xác định chu kỳ tần số của con lắc đơn