Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 học kỳ 2

Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 học kỳ 2

Soạn bài quan âm thị kính

1. Về các kiểu câu đơn

Có hai cách phân loại câu:

a)   Phân loại câu theo mục đích nói:

 • Câu trần thuật: để nêu một nhận định có thể đánh giá đúng – sai.
 • Câu nghi vấn: để hỏi (ai, bao giờ, ở đâu, bằng cách nào, để làm gì…)
 • Câu cầu khiến: để đề nghị, yêu cầu người nghe thực hiện hành động được nói đến trong câu (hãy, đừng, chớ, nên, không nên…)
 • Câu cảm thán: để bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp (ôi, trời ơi, than ôi!…)

b)  Phân loại câu theo cấu tạo:

 • Câu bình thường: cấu tạo theo mô hình C – V.
 • Câu đặc biệt: không cấu tạo theo mô hình C – V.

2.   Về các dấu câu.

 • Dấu chấm:
  • Thông thường, dấu chấm được đặt ở cuối câu trần thuật; dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn; dấu chấm than đặt ở câu cầu khiến, câu cảm thán.
  • Tuy vậy, cũng có lúc người ta dùng dấu chấm ở cuối câu cầu khiến; đặt các dấu chấm hỏi, dấu chấm than trong ngoặc đơn vào sau một ý hay một từ ngữ nhất định dễ biểu thị thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với ý đó hay nội dung của từ ngữ đó.
Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 học kỳ 2

Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 học kỳ 2

 •  Dấu phẩy được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu. Cụ thể là:
  •  Giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị ngữ;
  •  Giữa các từ ngữ có cùng chức vụ trong cầu;
  •  Giữa một từ ngữ với bộ phận chú thích của nó;
  •  Giữa các vế của một câu ghép,
  •  Giữa các vế của một câu ghép.
 •  Dấu chấm phẩy được dùng để:
  • Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp;
  • Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp.
 •  Dấu chấm lửng được dùng để:
  •  Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết;
  •  Thể hiện chỗ lời nói bỏ dỡ hay ngập ngừng, ngắt quãng;
  • Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
 • Dấu gạch ngang có những công dụng sau:
  •  Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu;
  •  Đặt ở đầu câu để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê;
  •  Nối các từ nằm trong một liên danh.

Thảo luận cho bài: Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 học kỳ 2